Mit fizet a kötelező biztosítás?

Baleset esetén legtöbbször csak az autó javíttatására gondolunk, pedig nem ez lehet az egyetlen tétel, amit a kötelező biztosítás terhére térít meg a biztosító. Milyen kártérítések lehetnek még, mit fizet a kötelező biztosítás?

Azt mindenki tudja, hogy a károkozó kötelező biztosítása terhére a biztosító megtéríti a gépjármű javításának a költségét (totálkár esetén pedig a szerződésben szereplő, vagy a biztosító által az avultatás után ajánlott összeget). Azt már kevesebben sorolnák fel magabiztosan, hogy a gépjármű kártérítésén kívül még mi mindenre nyújt fedezetet a kötelező biztosítás.

Mit mond a kgfb-törvény?

A gépjárműkáron kívül még mit fizet a kötelező biztosítás?A kötelező biztosításról szóló törvény nem részletezi, hogy a kgfb-nek milyen károkra kell fedezetet nyújtania. A törvény átfogó jelleggel azt írja elő, hogy a biztosítás mindazon megalapozott kártérítési igények kielégítésére kiterjed, melyeket a biztosított személlyel szemben, a jármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak. A törvény továbbá azt is előírja, hogy a biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének a vizsgálatára is.

A biztosítónak tehát törvényi felhatalmazása van arra, hogy a balesetben viselt felelősség alapján döntsön a kártérítésről. Fontos, hogy a felelősség kérdése nem azt határozza meg, hogy mekkora a fizetendő kártérítés, hanem azt, hogy melyik félnek kell a károkat viselnie. Ha a biztosító úgy ítéli meg, hogy a baleset bekövetkeztéért mindkét jármű vezetője felelősség tehető, akkor kármegosztást is gyakran alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy mindkét fél számára csak a kár egy részét térítik meg a biztosítók. Ha valaki például 40 százalékban felelőssé tehető az ütközésért, mert maga is figyelmetlen volt, akkor a neki járó kártérítésnek csak a 60 százalékát fogja megkapni.

Milyen károkra nem nyújt kártérítést a biztosító?

A kötelező biztosításról szóló törvény értelmezése szerint minden kárt megtérít a biztosító, melyet a károsult megfelelően igazolni tud. Kevesen tudják, hogy a kötelező biztosítás nem csak a vétlen autóra és utasaira terjed ki, hanem a kárt okozó jármű vétlen utasaira és holmijára is. Csak a kárt okozó járműben esett gépjárműkárt és a vétkes autóvezető kárát nem téríti meg a biztosító, de az autó vétlen utasainak káraira már fedezetet nyújt a kgfb.

A törvény ugyanakkor tartalmaz néhány olyan kizárást, melyekre semmiképpen nem vonatkozik a kártérítés. Nézzük ezek közül a legfontosabbakat!

A károkozó járműben elhelyezett tárgyak, kivéve a járműben utazók személyi tárgyai

A kárt okozó jármű utasainak a személyes poggyászára, személyes használatú tárgyaira tehát kiterjed a biztosítás. Ha ütközés közben összetörik valakinek a szemüvege, megsérül a mobiltelefonja, vagy ruházata, arra akkor is jár a kártérítés, ha a károkozó járművében történt a sérülés. Ha viszont az autó a személyi használatú tárgyakon kívül például szállít egy tévét vagy egyéb munkaeszközt és az megy tönkre, arra már nem terjed ki a biztosítás.

A kárt okozó járműben keletkezett károk

Ezzel a szabállyal valószínűleg mindenki tisztában van. Jó tudni, hogy törvény rögzíti: a kárt okozó jármű kárait nem téríti meg a kötelező biztosítás.

A járműben keletkezett kár, ha a járművet munkagépként, forgalomban való részvétel nélkül használják

Erre legtöbbször rakodógépek, daruk és tehergépjárművek esetén akad példa, amikor nem a közúti közlekedés során okoznak kárt. Például a kötelező felelősségbiztosítás terhére nem térül a kár, ha a hótoló „munkagép”üzemben, leeresztett tolólapáttal okoz kárt. Térül viszont a felemelt tolólappal, gépjárműként közlekedve okozott kára. Munkagép üzemmódban okozott károkat a hótoló üzemeltetőjének vagyonbiztosítása terhére lehet kifizettetni, vagy peres úton követelni.

Álló jármű rakodása közben keletkezett károk

Teherjárművek esetén gyakoriak a rakodás közben történt káresemények, ezért különösen érdemes ügyelni erre a kivételre. Ha például rakodás közben megsérül a teherautó melyre épp rakodnak, vagy a nem megfelelően rögzített rakomány ledől a platóról és megrongálja a mellette álló autót, akkor ezért a kárért nem a kötelező biztosítás fizet. A kár okozója ugyanakkor felelős az okozott kárért, csak azt nem a kgfb biztosító fogja megtéríteni, hanem neki, saját magának kell helytállnia az okozott sérülésért, vagy munkavégzés közbeni károkozásra is kiterjedő felelősségbiztosításának.

Üzemi balesetnek minősülő kár, ha az a jármű javítása közben keletkezett

Ide tartozó eset lehet, ha például javítás közben leesik az autó az emelőről és megsérül egy szerelő. Vagy akár csak a szerelőre ráesik egy nehezebb autóalkatrész és eltöri a lábát. Ez sem tartozik a kgfb hatálya alá.

Továbbá (nem részletezve) nem téríti meg a kárt a kgfb, ha a károkozás

 • autóversenyzés vagy edzés közben,
 • háború, vagy terrorcselekmény közben keletkezett, vagy
 • sugárzó anyagok hatására történt

Nem követelhető a kgfb alapján kártérítés, ha a kár folyamatos állagrongálással történt. E kivétel miatt például nem lehet a kgfb alapján kártérítést kérni akkor, ha valakinek a háza megrongálódik a nagy forgalomból eredő rezgések miatt.

Amire elérhető a kártérítés

Amire elérhető a kártérítésA fenti kizárások kivételével tehát minden olyan kárra kártérítést nyújthat a kötelező felelősségbiztosítás, melyet a károsult megalapozottan bizonyítani tud. Csak néhány a gyakoribb lehetőségek közül:

Gépjárműkár

A kgfb megtéríti a vétlen károsult autóban keletkezett gépjárműkárokat, a károkozóét azonban, mint láttuk, nem téríti meg.

Értékcsökkenés

Az autók újkori állapotától bizonyos ideig és a megtett kilométerektől függően értékcsökkenés is jár a vétlen balesetet szenvedett autósnak. A biztosítók bizony ezt sem ajánlják fel automatikusan a károsult autótulajdonosnak. Az értékcsökkenést is összegszerűen meghatározva igényelnie kell a károsultnak, amihez bizony elkél a szakértői segítség, mert önként nem fizeti a biztosító, a károsult pedig nem tudja meghatározni az értékcsökkenés összegét.

Mentési, szállítási költségek

Elsősorban külföldön lehet jelentős tétel egy baleset mentési költsége. Ide tartozik a sérült autó egyszeri és indokolt elszállításának díja, szükséges speciális mentőegységek díja (jármű műszaki mentése, sérültek helikopteres mentése, hegyimentők stb.), vagy akár a baleset helyszínének helyreállítási költsége is (pl. kifolyt üzemanyag miatti kármentesítés, szalagkorlát javítása,vagy roncsok eltakarítása).

A gépjárműben szállított tárgyakban keletkezett károk

A vétlen gépjárműben minden tárgyra kiterjed a védelem, tehát az utasok személyes használati tárgyaira és a jármű által szállított egyéb rakományra is. A vétkes gépjárműben azonban csak a vétlen utasok személyi használatú tárgyaira terjed ki a kártérítési felelősség, másra nem.

A járműben szállított tárgyakkal kapcsolatban említsük meg azt a KRESZ szabályt is, hogy hogyan szabad személyautóban bármit is szállítani! Személygépkocsival (ahol a terhelhetőséget csak az utasok számával határozzák meg), például személyenként 10 kg csomagot lehet szállítani. Ha a megengedettnél kevesebben ülnek az autóban, akkor üres ülésenként 68 kg csomag szállítása lehetséges.

Személyi sérülés esetén okozott károk

Személyi sérülések baleseti kártérítése
Személyi sérülések baleseti kártérítése

A személyi sérüléses balesetek kártérítése bonyolult téma, mert több, nagyon különböző kérdést érint. A sérült, vagy akár csak lelki traumát átélt utasnak a hatályos törvények értelmében járhat sérelemdíj az átélt megrázkódtatás ellensúlyozására. Járhat neki a szükséges gyógykezelés összes költségének a megtérítése: az orvosi számlák, a gyógyszerek költsége, a gyógykezelésekre utazás díjának megtérítése, a szükséges ápolási költségek, ápolók díja stb. Ide tartozhatnak olyan költségek, melyek hozzátartozóknál jelentkeznek. Ha például valaki nem tud egyedül közlekedni, s a hozzátartozójának indokolt szállásköltsége jelentkezik a gyógykezelés időtartamára, az is elfogadtatható a biztosítóval.

Fontos tudni, hogy a személyi sérülések után járó kártérítés kiterjed a károkozó autóban ülő vétlen utasok személyi sérüléseire is! Az ő kárrendezésük tehát ugyanúgy a károkozó kgfb-je alapján történik.

Kieső munkabér térítése

Személyi sérülés esetén azzal is számolni kell, hogy a balesetet szenvedett beteg hosszabb-rövidebb ideig nem tudja megszokott életét folytatni. Nem csak a sérülésből való felgyógyulás okoz számára károkat, hanem az is, hogy betegsége idejére nem fog pénzt keresni. Az indokolt, igazolható munkabér-kiesést is meg lehet téríttetni a biztosítóval.

Mit fizet a kötelező biztosítás? Forduljon biztosítási szakjogászkoz, kárrendező irodánk segít a bajban!

Elmaradt haszon térítése

Vállalkozó biztosított számára nem a kieső munkabér a lényeges, hanem az, hogy a vállalkozása nem tud hasznot termelni arra az időre, míg a kenyérkereső autó a javítóműhelyben áll. Ennek fedezetére szolgál az elmaradt haszon után járó kártérítés. Amennyiben igazolni tudja, hogy a sérült autó használata a vállalkozásnak mekkora rendszeres bevételt termelt (szállítólevelekkel, számlákkal stb.), akkor a kieső időre kérheti ennek az összegnek a megtérítését.

Jármű pótlásával kapcsolatos költségek megtérítése

Az autó kiesésével főleg vállalkozók számára nem csak az jelenti a kárt, hogy az autót meg kell javíttatni, hanem a sérült autó pótlása is. Indokolt lehet, hogy a javítás ideje alatt bérautóval, vagy akár magánszemély szükség esetén más közlekedési eszközzel pótolja az autó használatát. A biztosító akár a taxiszámlákat is befogadhatja, ha a károsult bizonyítani tudja, hogy számára a kocsi használata nélkülözhetetlen és a pótlására a további kár elszenvedése nélkül semmilyen más módja nincsen. A bérkocsi / cserekocsi igénybevételét a biztosítóval előzetesen egyeztetni kell, különben elutasítja ezt a kártérítési igényt.

Kevesen tudják, ha a balesetben vétlen jármű totálkáros lesz, az „új”, helyette vásárolt másik autó átírási költségeinek megtérítését is kérheti a közlekedési balesetben vétlen károsult.

Szakértő segítség nélkül nem lesz eredményes a kárrendezés

Szakértő segítség nélkül nem lesz eredményes a kárrendezésMindezzel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a kötelező biztosításon alapuló kárrendezési ügyek nem egységes sémát követnek. Nincs egy előre meghatározott tétellista, hogy mire fizet a biztosító és mire nem. A károsultnak kell összegyűjtenie és kellően megalapozottan bizonyítania a károk valódiságát és elfogadtatnia azok pontos összegét is a biztosítóval. Ennek összegyűjtése és a kárrendezés során is helytálló igazolása komoly szakértői munkát igénylő feladat, melyre a károsultak önállóan csak igen ritka esetben képesek. Az esélyek növelésére, az Önnek járó maximális kártérítés elérése érdekében érdemes szakértőt felkérni a kárigény összeállítására.

…hogy a legjobbat hozhassa ki a kgfb-kárrendezéséből!


A szerzőről:

Végh Győző

Végh Győző

Magánszemélyek és vállalkozások biztosítási igényeinek korrekt kiszolgálásával több évtizede foglalkozom. Az utóbbi években egyre többször tapasztaltam, hogy a biztosítók nem minden esetben fizetik ki az ügyfelek jogos kárigényét. Írásaink által is igyekszünk segítséget nyújtani a biztosítás és a kárrendezés útvesztőiben, ha bekövetkezik a káresemény, a károsult minél magasabb kártérítést kaphasson. Cikkeinket ügyvéd, biztosítási szakjogász, gépjármű műszaki igazságügyi szakértő kollégáim is ellenőrzik. Balesetmentes közlekedést, – ha bekövetkezik a baleset – magas kártérítést kívánok.

Hasonló cikkek

195 hozzászólás

 1. T. Cím!

  Két kérdésem lenne, ha tudnának rá válaszolni, örülnék.

  Ha egy autó vaddal ütközik, van-e egyáltalán fedezet a vad értékének térítésére, avagy azt a vezetőnek kell viselnie?

  Ha zárt mélygarázsban ill. bevásárló központ vagy bekerített szálloda parkolójában történik baleset, kiterjed-e erre a kgfb?

  köszönettel Jné

  1. Üdvözlöm!
   A kötelező biztosítás az elütött vad értékének megtérítésére is kiterjed, ha a gépjárművezető a felelős.

   Igen, a kötelező biztosítás a mélygarázsban, stb… magánterületen okozott kárra is kiterjed.

 2. Üdvözlöm!
  A mai nap folyamán védett útvonalon autóztam, és az egyik kereszteződésbôl egy biciklis elsőbbségadás ès fékezés nélkül az autóm jobb oldalának csapódott. Kihívtuk a rendőrséget, helyszíneltek is. A biciklisnek egyébként horzsolásos sérülései keletkeztek. (egy 9 éves kislány) Na most mivel a bicikli nem rendelkezik kötelező biztosítással, ilyenkor nyujthatok e be kárigényt az én saját biztosítom felé? Válaszát előre is köszönöm!

  1. Üdvözlet!
   Ha a kislány szülei rendelkeznek lakásbiztosítással, mely tartalmaz felelősségbiztosítási kiegészítést is, a lakásbiztosítók többségében megtérítik a biztosított ingatlanba állandóra bejelentet családtag által kerékpárral okozott károkat is. (a biztosítási feltétel vonatkozó pontjait kellene átnézni) A lakásbiztosítónál kell bejelenteni a kárt. Mivel volt rendőrségi helyszínelés, nem szükséges a szülőknek elismerni a károkozást. Az Ön kötelező biztosítása nem fizeti a saját gjműben keletkezett károkat, azt csak casco-ra tudja rendezni, persze ha önrészesedés feletti a kár.

 3. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha vétlen gépjármű tulajdonos vagyok egy közlekedési balesetben, a vétkes fél kötelező biztosítása nyújt-e kártérítést arra, hogy nem tudom az autómat arra használni, hogy egy másik városba járjak dolgozni (hetente 2×200 km). Ha bemutatom a vonatjegyeket, azt kifizeti-e, ha igen, kell-e bármilyen igazolás hozzá. Köszönöm a választ előre is. Még annyi, hogy alkalmazott vagyok, nem vállalkozó.

  1. Kedves Zsolt!
   A káresemény miatti kárigényét a biztosítónak kell benyújtania. A fentieket írja le, és előzetesen kérje a fentiek megtérítését. A biztosító engedélyezheti az a javítás időtartamára az útiköltség térítését. (alkalmazottaknak is)
   Biztosítótól függően két módja lehet:
   – Utólag megtérítik a menetjegyeket, vagy névre szóló számlát is kérnek.
   – A javítás időtartamára „kocsikiesés” címen kötségátalányt fizetnek, ez M.o-on elég alacsony, 3-5 eFt/nap.
   Hangsúlyozom, M.o.-on ezt előzetesen írásban indoklással kell kérni!
   Privát véleményem: Vétlen autótulajdonosként a napi költségátalány mindenkit indoklás nélkül megilletne, hiszen az autóhasználat lehetőségétől fosztotta meg a károkozó.

 4. A teherautónk aratáson dolgozott, a tarló kigyulladt és nem tudták megakadályozni,hogy az autóra is átterjedjen. A teherautó pótkocsistól teljesen kiégett és a búza is megsemmisült. Nem volt az aratásra biztosítás, csak a gépármű felelősségbiztosítása. Ilyen esetben kihez lehet fordulni esetleges segítségért.
  A sofőr nem volt hibás állt az autó, éppen ebédelt.

  1. Kedves Pozsikné Koska Mária!
   Több információra lenne szükség, többek közt tudni kellene ki a felelős a tűzesetért, hogyan keletkezett, stb… Érdemes lenne telefonon konzultálnunk a 22/314-087 telszámon, H-K 8:30-11:30 között el tud érni.
   Az Önök tehergépjárművében keletkezett tűzkárra kárra a saját kötelező biztosításuk nem nyújt fedezetet.

 5. Közlekedési balesetben a vétlen autóban utasként tartózkodtam. A balesetben eltört a szemüvegem, az új több mint 200 ezer forintba kerül, valamint elszakadt a ruhám és a papucsom pántja is .( ez, kb 10-15 ezer forint) Hogyan tudom bizonyítani a kárt, mi szükséges hozzá, hogy a biztosító elfogadja a kárigényem.. Rendőri intézkedés történ, engem elvitt a mentő a helyszínen senki nem kérdezte és írta le milyen károm keletkezett. Abban a pillanatban nem is erre gondoltunk.

  1. Kedves Hatosné Kulcsár Enikő!
   A balesetben megsérült tárgyak és a ruházat maradványai, valamint a rendőrségi jkv. és a kórházi ambuláns lap vagy zárójelentés elegendő bizonyíték, hogy beadja a kárigényét.
   Ha utas volt van, vagy vannak tanuk is. A balesetért felelős szgk kötelező biztosítójához adja be a kárigényt.
   Amennyiben segítségre van szüksége kérem keresse kárrendezési irodánkat!

 6. A 35-ös úton haladtam egy tehergépkocsi után.Egyszer csak egy csattanást hallottam és már láttam,hogy bepattant a szélvédőm.Az ijedség miatt nem tudtam megállítani az előttem haladó teherautót,de a rendszámát sikerült feljegyezni.Hozzáteszem az útpadka frissen lett feltöltve apókaviccsal.Tábla nem figyelmeztetett a kőfelverődére.Mit tehetek ilyenkor?Csak kötelezőm van.Azt mondták,hogy ezzel a kárral nem megy át a műszakin az autóm.

  1. Tisztelt Zsíros János!

   Kevés esélyt látok a kár rendezésére, de egy próbát megér…
   – ha az Ön előtt haladó gépjármű kereke verte fel a követ, a biztosítók elutasítják a kárigényt, mondván „a gjmű nem felelős azért, hogy a kő az úton volt…”
   – ha a platóról hullott le a kő, akkor már fennáll a felelősség, azonban ezt bizonyítani kell ( a menetlevél alapján járt-e akkor ott a jármű, vannak-e tanúk…)
   – a közútkezelő felelősségét ezesetben nem lehet bizonyítani
   Ha ismert a károkozó rendszáma, ezen a linken kérheti le a MABISZ-tól, hogy hol van a károkozó biztosítása, ott kell bejelenteni a kárt.
   Szóval a helyzet nem túl biztató.

 7. Üdvözlöm!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy nemrégiben volt egy közlekedési balesetem, vétlen voltam, a másik fél elismerte a teljes felelősséget! A balesetben a tükröm tört le, és az ajtóm károsodott! A biztosító azt mondja, mivel régi (2002-es évjáratú) az autóm, ezért nem fizeti meg csak a javítás 40%-át, mert az eredeti állapotot kell visszaállítani, és ha újat, vagy utángyártott tükröt veszek rá, az már felújításnak minősül. Nyilván 2002-ben gyártott, pont ugyanolyan színű tükröt nem lehet rá kapni csak utángyártottat! Létezik, hogy vétlen vagyok egy balesetben, ezt nekem elismerik, és mégis ráfizetek!??? Mit lehet ilyenkor tenni? Muszáj vagyok elismerni a kárszakértő véleményét?

  1. Tisztelt Nagy Zsigmond!

   Az indokolatlan és túlzott mértékű avultatás sajnos „magyar specialitás”…
   Amennyiben a baleset előtt sértetlen volt a tükör és az ajtó sem volt korrodált, indokolatlan a 40% avultatás. Reklamálja meg a biztosítónál! A biztosító szerint ha újra cseréli az alkatrészeket, azok 40%-ával többet ér a jármű. 🙂 De ki látott már olyat egy autópiacon, hogy azért adtak volna többet egy autóért, mert törött volt az ajtaja és a tükre, melyet új alkatrészekre cseréltek. Sőt inkább kevesebbet!
   Az avulásról itt olvashat bővebben… https://www.karrendezes.eu/avultatas-milliardokat-huznak-ki-biztositok-karosultak-zsebebol/
   Szóval reklamálja meg nyugodtan…

 8. Üdvözlöm!
  Befolyásolja-e a kgfb további díjamat az általam okozott kár összege?
  Mit tehetek, ha nem értek egyet a biztosító által számított összeggel?
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   Ha egyéni (nem flotta) KGFB biztosítása van, az okozott kár nagysága jelenleg nem befolyásolja a díjat.
   A biztosítónál reklamálhat, de a miértjét nem igazán értem.

 9. Tisztelt Cím!
  Teherautónk Ausztriában árokba borult. A történtekről egy már Magyarországon készült munkabaleseti és egy meghallgatási jegyzőkönyvünk van, melyet a Kormányhivatal Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya is átvett. Az osztrák hatóságoktól a baleset helyszínén semmiféle dokumentumot nem kaptunk. Az osztrák tűzoltóság most küldött számlát a mentésről. Kifizeti-e ezt a költséget a kötelező biztosítónk?

  1. Kedves Floidl Mónika!
   A kötelező biztosítás kizárólag a „másnak” okozott károkat téríti meg. Saját hibás balesetnél a casco fizethet bizonyos összegig mentési költséget.
   Amennyiben „váltósofőr” is utazott utasként, és Ő vétlen volt a balesetben, az Ő kárait megtérítheti a KGFB.

 10. Üdvözlöm!
  Kerékpárosként szenvedtem közúti balesetet. Szerencsére csak anyagi kár keletkezet, azonban a biztosító által felajánlott összeg nem fedezi a javítási költségeket. A kerékpárt szakszervizbe vittem, ott szakemberek állapították meg az összeget. Mit tudok ilyenkor csinálni!
  Segítségét előre is köszönöm!

 11. Üdvözlöm! A „2. § (1) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2) bekezdése alapján létrehozott közterület-felügyelet, illetve a Kftv. 1. § (3) bekezdése szerint a polgármesteri, főpolgármesteri hivatalban alkalmazott közterület-felügyelő (a továbbiakban együtt: felügyelet) a kerékbilincs alkalmazásának, illetve a jármű elszállításának, tárolásának (a továbbiakban együtt: intézkedés) végrehajtásához felelősségbiztosítással rendelkező közreműködőt is igénybe vehet.” Cégünk önkormányzati tulajdonú cég, és ezentúl az elhagyott járművek elszállításával is fogunk foglalkozni. Kérdésem, hogy a törvényben említett „felelősségbiztosítás” milyen típusú biztosítást jelent, mit kell kötnünk ahhoz, hogy végezhessük ezt a tevékenységet. Válaszát köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   A tevékenység folytatásához szükséges szolgáltatás-felelősségbiztosítást kell kötni.
   Valószínű az elszállítás közben esetlegesen okozott károkra…
   Javaslom, hogy tevékenységi engedélyét mutassa be a biztosítóban / brókernél a szerződéskötéskor.

 12. Üdvözlöm! István vagyok Volt egy balesetem melyben álló autómba hátulról belém jöttek a kötelező biztosítás a javítási káromat tegnap át utalta,viszont az érték csökkenésre nem utaltak semmit holott kértem.Az a kérdésem hogyan juthatnék a pénzemhez.

  1. Kedves István!
   Értékcsökkenést (é.cs))”automatikusan” nem fizet a biztosító, azt külön jogcímen kell / lehet igényelni.
   A biztosítók általában szgk-ra, a jármű 5 éves koráig, 60.000 – 100.000 km futásteljesítményig fizetnek é.cs-t.
   Értékcsökkenéssel kapcsolatos írásainkból további információt kaphat.
   Szükség esetén irodánkkal itt tudja felvenni a kapcsolatot.

 13. Az elmúlt hét vasárnapján szabályosan haladó 14 éves autóm jobb kerekének nekidurrantott egy figyelmetlen ,elsőbbséget meg nem adó vezető. Hétfőn bejelentettem a balesetet. Szerdán felhívott a kárszakértő, péntek délutánra megbeszéltük a szemlét, mert neki ez a nap és délután volt jó. Pár órával korábban jelzett, a közelben van, oldjuk meg a szemlé, de – mivel buszom nincs a munkahelyemre – munkaidőben voltam, nem tudtam megoldani. Majd másfél óra múlva sms-t írt, végzett, majd a jövő héten keres. Sanos a munkahelyemre való el-és hazajutáshoz nagy szükségem van az autómra. Mi ilyenkor a gyakorlat? Több, mint egy hét eltelik és nem történik semmi? Van jogorvoslati lehetőségem? Vagy ez bevált gyakorlat? 14 éves autó esetén – másik fél teljes mértékben elismerte, hogy hibás volt, mire számíthatok? Azt hallottam, ennyi idős autónál – nem gyorskár esetén – sem fizeti meg a biztosító a káromat teljes körűen, csupán valahány százalékát? Valóban ez a gyakorlat? A fennmaradó összeg, mi nem kevésnek néz ki, nekem kell vállalni? Köszönöm

  1. Kedves Zsuzsanna!
   Általában 3 napon belül kellene jelentkezni / szemlézni a biztosítónak.
   Van panasztételi lehetősége, első körben a biztostónak írjon. Ha továbbra is „nagy a baj” egyéb fórumokon a biztosítóval szemben itt élhet panasszal. Azonban ezek a szervezetek a kártérítés összegszerűségével nem foglalkoznak.
   Olvassa el cikkünket, hogy mit térít a kötelező biztosítás. Itt is írjuk, hogy a „Jármű pótlásával kapcsolatos költségek megtérítése” fejezetben, a javítás idejére a biztosító előzetes hozzájárulásával cserekocsi / bérkocsi igényelhető.
   Még „kifogástalan” állapotú jármű vétlen kára esetén is a hazai biztosítók jelentős mértékű, 30-50%-os avulással számolnak. Így ha számlára javíttat, jelentős összeggel kell kipótolnia a javítás összegét.
   Ha u.n. gyors kárrendezést (számla nélkül) választ, az meg többségében nem fedezi a javítás költségét.
   Tuti megoldást nem tudok javasolni.
   Több helyről kérjen ajánlatot, ne a legdrágább megoldást válassza.
   Bontott (használt) alkatrészek beépítését elvileg nem avultatja a biztosító…
   A tanácsadás ezen formája nem adhat teljeskörű információt, ezért kérem hívjon a weboldalon lévő telefonszámon.

 14. Az autómban egy baleset során másik autóról leszakadt alkatrész okozott jelentős kárt. A másik autó a szalagkorlátnak ütközött, és a sofőrje azt mondta, hogy egy ismeretlen le akarta szorítani az úttestről, és hogy elkerülje az ütközést jobbra rántotta a kormányt, és megcsúszott – neki a korlátnak. Ekkor szakadt le az alkatrész, amely az én autómba csapódva okozott kárt. A rendőrség nem tudta megállapítani a leszorító autó rendszámát, és sofőrének kilétét. Bejelentettem a nekem kárt okozó biztosítójának.
  A biztosító nem akar fizetni, KGFB törvény 36. par. (3) pontja alapján, mivel ismeretlen a károkozó.
  Holott az én autómba nem az ismeretlen alkatrésze szállt bele, hanem aki a szalagkorlátnak ütközött.
  Mit lehet ilyenkor tenni?

  1. Kedves József!
   A baleseti szituációt abszolút értem, az eset még az igazságérzetemet is háborgatja és Önnel értek egyet, azonban…
   A szabálytalan, közúti veszélyeztetést elkövető balesetet kiváltó autós rendszáma ismeretlen.
   A kgfb törvény valóban kizárja az ismeretlen gjmű által okozott károk megtérítését egy kivétellel:
   – ha személyi sérülés történik és mértéke legalább 25%-os (jelen esetben ez nem áll fenn)
   Amennyiben rendelkezik casco biztosítással kárát arra tudja bejelenteni.

 15. Halálos kimenetelű baleset esetén fizet-e a biztosítás az elhunyt hozzátartozójának? Konkrétan egy autó elütött egy kerékpárost aki a helyszínen meghalt. Ebben az esetben a vétkes autóvezető biztosítója köteles-e fizetni az elhalálozott családjának kártérítést?

  1. Tisztelt Rappné Pék Erzsébet!
   Igen. Halálos kimenetelű baleset esetén a vétkes gépjármű kötelező biztosítójával szemben a hozzátartozók is benyújthatják kárigényüket.
   A kártérítés összeállításával kapcsolatban irodánkkal itt tudja felvenni a kapcsolatot.

 16. Üdvözlöm!
  Számíthatok e kártérítésre, ha vad miatt árokba került és totálkáros lett az autóm (elrántottam a kormányt), de a vadat nem ütöttem el?
  Előre is köszönöm!

  1. Kedves Kitti!
   Sajnos csak casco-ra kaphat kártérítést. Ha elütötte volna a vadat, akkor is halvány remény lenne. A vadkárokkal kapcsolatos írásukban bővebb információt is olvashat.

 17. Jó estét! Férjem motorral közlekedett munkából haza felé és egy gépkocsi figyelmen kívül hagyta a STOP táblát és oldalról elütötte. A bíróság helyben hagyta a Rendőrség határozatát így a gk vezetője a vétkes. A baleset májusban történt a férjem még mindig kezelésre szorul mert a medencéje sérült meg és a gerince melletti zuzodasokra még mindig kezelést kap. Ezekben a hónapokban csak 90%os fizetést kapott, továbbá a ruhája a sisakja sérült, a motor javíthatatlan, azóta egy közlekedési eszközünk kiesett de sajnos nem jelentettük be a biztosítóhoz élőkre az igenyunket arra hogy így az orvoshoz is be kell jusson valamivel, olykor vonattal és BKVval olykor autóval járt a kezelésre volt mikor 2 naponta vidékről Budapestre (rendben hogy a vonatról van jegy de az autót hogy bizonyitom azon kívül hogy kártyával fizettem a tankolásokat), továbbá sajnos a lelki trauma ami érte a miatt motort biztosan nem fog már vezetni e miatt kérhet e valamilyen néven kártérítést? Továbbá új házat vettünk de a balesetnek köszönhetően nagyon sok munkára embert kellett megfizetni mert nem végezhetett nehéz fizikai munkát ezt hogy lehet bizonyítani az adásvételi szerződésen kívül? A fizetés kiesésénél lehet arra is külön hivatkozni, hogy így a túlórái éjszakai pótlékai is kiestek? Mivel betegállománya alatt külföldre nem utazhatott (nagyszülei nagynénje Romániában lakik őket nem tudtuk meglátogatni idén, az én testvéremék Svájcban laknak de így hozzájuk sem tudtunk elmenni idén, nyaralni sem tudtunk elmenni) Ezekre hivatkozva bármi nemű kártérítést tudunk kérni? A sérülése nem maradandó, de sajnos későn vették észre hogy a gerince mellett vérrögök vannak ezért nem gyógyult olyan gyorsan és nem múlt el a fájdalom. Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Kedves Beáta!
   Az pontosan nem derül ki, hogy mikor volt a baleset, milyen dokumentumokkal rendelkezik, stb… Utólag egyes kárigényeket nem könnyű érvényesíteni, persze nincs minden veszve.
   Ahhoz, hogy érdemben tudjunk segíteni meg kellene ismernünk a baleset részleteit is. Ezen a linken tudja irodánkkal felvenni a kapcsolatot.

 18. Üdvözlöm!
  Sajnos baleseteztem nem túl régen, én voltam akinek a kárt okozták. Gazdasági totálkárt állapított meg a kárszakértő. Úgy döntöttem, hogy nem javíttatom meg a sérült autót, ezért vásároltam egy másikat. A biztosító megtérítette a roncson felüli értéket, gépkocsibérlés díját és a vagyonszerzési illetéket. Bejelentettem még egy mobiltelefont is ami a balesetben tört össze, de ezt elhárították, olyan indokkal, hogy nem bizonyítgatható, hogy akkor tört össze készülék. Továbbá nem térítette meg az átíráshoz szükséges eredetiség vizsgálat díját (18.500Ft). Ön szerint a ki nem fizetett tételekre tarthatok-e igényt.
  Válaszát előre is köszönöm.

  1. Üdvözlöm!
   Mobiltelefon: Írjon egy panaszlevelet, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon, hogy a balesetben tört össze a telefon.
   Ha a balesetkor a kocsiban volt más személy is (független tanú, nem családtag), aki mindezt tudja tanúsítani, akkor Ő is nyilatkozzon.
   Eztkövetően a biztosítónak kell(ene) bizonyítani, hogy nem úgy történt.
   Eredetiségvizsgálat ára: A biztosítók többsége kifizeti, egy azonban nem. Aki nem az a jogszabályra hivatkozik, hogy az eredetvizsgálatot az eladónak kell megrendelnie / kifizetnie, erről azonban a t.v egyértelműen leírva nem rendelkezik.
   Az eredetvizsgálatot bármely fél elvégeztetheti, azonban a vevő érdeke (még az szgk kifizetése előtt!) az eredetvizsgálat. Ennek taglalásába nem mennék bele…
   Szóval reklamálja meg. Véleményem szerint ha a károsult nevére szól a csekk, ki kellene fizetni mert az is a károkozás következménye.

 19. Tisztelt Cím!
  A következő esetről szeretném a véleményét kérni. A gépkocsim a ház előtti parkolóban állt amikor a szemközti ház előtti parkolóból az egyik autó elgurult és nekiütközött az én járművemnek. Az elgurult autó tulajdonosa elismerte, hogy nem rögzítette az autóját kézifékkel, emiatt történt az eset. Erről kitöltöttük az ilyenkor kitöltendö bejelentő lapot, amit eljuttattam a biztosító társasághoz. A kárt okozó biztosítója meg is nézte a károsodott járművet és felmérte a kárt. Pár napra a kár felvétele után a biztosítótól azt a tájékoztatást kaptam ,hogy a biztosító nem fogadja el a kár igényemet, mert a kárt okozó gépkocsi nem közlekedett, hanem parkolt, és így „nem tartozik a KGFB veszélyes üzemeltetés hatálya alá”. Jogosan utasítja el a kárigényemet a biztosító?

  1. Üdvözlöm!
   Ha a káresemény időpontjában a károkozó autó motorja nem üzemelt és a vezető nem tartózkodott a járműben a hazai biztosítók sajnos nem fizetnek kártérítést, mivel szerintük a jármű nem üzemelt és ez kizáró ok.
   Véleményünk szerin ez nincs szinkronban a KGFB törvénnyel, tehát szerintünk fizetnie kellene.
   Annál is inkább, mivel KGFB-t a forgalomba helyezett (rendszámmal ellátott) járműre kell fizetni, nem „csak a közlekedőre”, illetve mint az Ön esete is bizonyítja a jármű – a vezető hibájából ugyan – de az autó „saját maga” is képes kárt okozni.
   „Nyugaton” egyébként kifizetik ezt a kárt…
   Sajnálom, hogy nem adhattam kedvezőbb választ.

 20. Üdvözlöm.
  Sajnos volt egy közlekedési balesetem,amiben a személygépkocsimmal fellöktemegy védett útvonalon haladó kerékpárost. A baleset következtében a kerékpáros olyan szerencsétlenül esett,hogy az arcát ütötte meg és a felső koronája és négy foga kitört. A kérdésem a következő lenne. Ebben az esetben az én kötelezőm kifizeti-e a balesetben vétlen kerékpáros fogászati kezelését? Ha igen ez mennyiben fogja az én B10-es kötelező biztosításom díját módosítani?
  Válaszát előre is köszönöm. Péter

  1. Kedves Péter!
   Igen, a kötelező biztosítás megtéríti az Ön által okozott fentiekben leírt sérülések miatti kárt is.
   A következő biztosítási évben kgfb bónusz osztálya 2 besorolást romlik (B8), és a károkozás miatt a jövőben u.n. károkozói pótdíjjal is kell számolnia.
   Mindenképpen jegyezze fel a kgfb szerződésének évfordulóját és azt megelőzően legalább 30 nappal – a károkozást is figyelembe véve – kgfb szerződését kalkulálja ki, hogy érdemes lenne-e biztosítót váltani. Ha kedvezőbb díj jön ki mint a meglévő biztosítójánál – aki legalább 60 nappal évforduló előtt köteles értesíteni az új díjról – váltson kgfb biztostót.

 21. Szeretném megkérdezni, hogy ha egy sofőr nélküli gépkocsi okoz kárt egy másik járműben, akkor fizet-e a károkozó kötelező biztosítása? Valamint azt is szeretném megtudni, hogy egy zárt parkolóban bekövetkező káreseményre is kiterjed-e a kgfb?

  1. Kedves Tamás!
   Véleményem szerint téríteni kellene a „sofőr nélküli” pl. elgurult, v. kigyulladt jármű által okozott károkat is.
   A pontos tényállást kellene ismerni.
   Amennyiben segítségre lenne szüksége, keresse irodánkat!

 22. Az én esetemben egy járó motorú, de sofőr nélküli gépkocsi okozott kárt egy másikban, egy nagykereskedés fedett, épületen belüli parkoló udvarában. Ilyenkor is kibújhat a károkozó biztosítója a fizetés alól?

  1. Kedves Tamás!
   A részletek ismerete nélkül pontos véleményt nem tudok alkotni.
   Amennyiben segítségre lenne szüksége, keresse irodánkat.

 23. Segítséget szeretnék kérni. Pár nappal ezelőtt 4 sávos úton a belső sávban haladtam, majd megálltam, indexeltem, szerettem volna befordulni balra, az ott lévő parkolóba. A szembe jövő forgalom külső sávjában megállt egy autó, mert a parkolóból kiengedett egy másik gépkocsit, ami balra kikanyarodva folytatta útját. A külső sávban álló autó nekem is villogott, hogy beenged lemondva elsőbbségi jogáról. Más közlekedési eszköz nem volt észlelhető az úton. A kanyarodás megkezdését követő pillanatban viszont az én autómnak ütközött egy másik kocsi a jobb oldalon a két kerék között pont a híd részt eltalálva, a jobb első ablakom teljes kitörésével. A vezető állítása szerint egy közeli utcából kihajtva a belső sávban haladt, amit sem én, sem a részemre elsőbbséget adó autó sofőrje nem észlelt, illetve a parkolóból kikanyarodó autós a balesetet követő napokban tájékoztatott, hogy az adott autó a saját menetirányommal szembeni külső sávban haladt.Valószínűsíthető, hogy a nekem elsőbbséget adó álló autó mögé érve sávot váltott, és így következhetett be a baleset. Ezt a sofőr nem ismerte el. Rendőrt hívtunk, a szonda mindkettőnknél negatív. Az illető szerette volna, ha elismerem, hogy én vagyok a felelős, a rendőr a KRESZ szabályaira hivatkozva (én kanyarodtam, ő egyenesen haladt) nekem szóbeli figyelmeztetést adott, jegyzőkönyv nem készült. Kérdésem az lenne, hogy véleménye szerint ki a felelős? Amennyiben megoszlik a felelősség, az az én bonusz besorolásomat befolyásolhatja-e a biztosítónál? Az illető már bejelentette kárigényét a biztosítómhoz. (Zárójelben megjegyzem, hogy az én kocsim használhatatlanná vált, már nem javítható, amíg a másik karcolásokkal megúszta a jobb első lámpa, sárvédő, lökhárító, karcolásaival) Köszönöm szépen előre is a válaszát!

  1. Kedves Tamara!
   A leírtak alapján a baleset bekövetkezéséért szerintem is Ön a felelős, mivel az egyenesen haladónak nem adott elsőbbséget.
   Amennyiben osztott felelőssége lenne, akkor is emelkedne a kgfb díja.

 24. Üdvözlöm!
  Vétlen voltam a balesetben amiben totálkárosra tört az autóm, amin még hitel volt. A biztosító által felajánlott összeg még a hitel összegét sem fedezi vagyis abba a sajnálatos esetbe kerülök,, hogy se pénz se autó. Egy másik autó vásárlásának díját illetve a hitel összeg és a kártérítési összeg különbözetét lehet kérni a biztosítótól vagy azt a vétkes sofőrtől kell perelnem?

  Köszönöm

 25. Tisztelt Végh Győző!
  Történt egy koccanásom ahol belém tolattak. Rendőrség kint volt aki rám tolatott az a hibás bár ne ismeri elvárom a jegyzőkönyvet. Az bal első lámpa búrám berepedt, amit cserére írt fel a kárszakértő. A kérdésem a következő: van-e olyan szabály, vagy törvény, hogy a lámpa búrát párban kell cserélni vagy sem a foncsorodása, idővel kopása miatt? Mert ha kicserélik a másiknál sokkal jobban fog világítani amiért a rendőr szólhat! ? Köszönettel Aranyi Norbert

  1. Tisztelt Aranyi Norbert!
   Ha az új és a (másik) régi lámpa eltérően világít, mindkettőt cserélni kell.
   Ezesetben a lámpákat (sajnos) a biztosító avultatni fogja.

 26. Üdvözlöm!
  Egy személygépkocsi klasszikus „Y” fordulás közben megrongálta a telkünk kerítését, a beton alapban jelentős kár keletkezett. Vannak szemtanúk, pontos rendszám, típus, feljegyzésre került. A rendőrség helyszíni szemlét tartott, nyomozott. Mivel a gépjármű tulajdonosa, akit a rendőrség a rendelkezésre álló adatok segítségével beazonosított ismeretlen helyen tartózkodik, magyarul, az idézés ellenére nem volt hajlandó befáradni a területileg illetékes kapitányságra, lezárták az eljárást.
  A telekre nincs ingatlanbiztosításunk, mivel közlekedési szabálysértés történt, nyújthatok -e be kárigényt a károkozó gépjármű biztosítójánál, vagy van -e valami más lehetőség a kár legalább részbeni megtérítésére?

 27. Tisztelt Győző!
  A minap kitolattam az autómmal a parkolóból. Az út túloldalán szintén tolatott egy gépjármű. Körülbelül félúton összeütköztünk. Gyakorlatilag egyszerre indultunk. Mindketten úgy gondoljuk, hogy hibásak vagyunk. Ilyen esetben lehet számítani kártérítésre a kötelező biztosítás részéről?

  1. Tisztelt Gergő!
   Leírása szerint mindketten felelősek a balesetért. Ez esetben indokolt lehet az 50-50%-os kármegosztás. Mindketten bejelentik a saját kárukat a másik fél kgfb biztosítójánál és a tényleges káruk 50%-át fizetik ki a biztosítók. Mindkettejük kgfb bónuszfokozata romlani fog.

 28. Üdvözlöm!
  Egy BKV buszsofőr elaludt és 3 autót tört össze,közte az enyémet is!
  Én a kocsival keresem a pénzt! (Taxizom)
  Az lenne a kérdésem,hogy van arra lehetőség,hogy a kieső jövedelmemet megtérítsék?
  Válaszát előre is köszönöm!

  1. Üdvözlet!
   Igen, minden okozott kárt meg kell téríteni ilyen az elmaradt haszon, vagy jövedelem is. A baleset előtti 3 hónapra állítsa össze (igazolja) bevételeit és a javítás időtartamára kérje az elmaradt haszon megtérítésé. A hazai biztosítók többsége sajnos csak a technológiai javítás idejére fizeti – hosszas huzavonák után – melybe a biztosítók szerint nem tartozik bele a várakozás a kárszemlésre míg a kárfelmérő kimegy (3-5 nap), várakozás a szervizre, stb…

 29. Üdvözlöm!
  Az autóm szabályosan parkolt, és egy másik autó, szintén parkolás közben nekiment. A károkozást elismerte a vétkes fél, ez felkerült a baleset bejelentőre is. (Rendőri intézkedés is történt).A szemlézés még nem történt meg, de véleményem szerint a javítás nem lesz meg egy napon belül. Van egy 5 éves mozgássérült kislányom, akit hetente négyszer hordok fejlesztésekre és naponta óvodába. Az autó ezért napi használatban van és nem tudom nélkülözni. A kérdésem, hogy ilyen esetben kérhetem-e a biztosítótól egy bérautó költségeinek teljes térítését. A másik kérdésem az értékcsökkenéssel kapcsolatos. Az autó 2005-ös, de nagyon keveset ment, 117000. Nagyon jó, gyári állapotban van, és végig garázsban tartott. Ilyen esetben van lehetőség értékcsökkenésre hivatkozva kártérítést igényelni?
  Válaszát köszönöm:
  T. István

  1. Tisztelt Tamás István!
   A bérkocsi / cserekocsi igényt előre jelezze a biztostónak. Azonos kategóriájú járművet elvileg bérelhet, azonban ebből az összegből a biztosító levonja a „guruló költséget” ami akkor is felmerült volna, ha saját járművével közlekedik. A bérlet helyett talán jobb megoldás, ha rokoni / ismeretségi körben „kölcsönkér” egy járművet, melyre napi 5-6 eFt bérkocsi átalányt kér, a fentiekkel indokolva… A bérbeadónak adómentes lesz…
   Értékcsökkenés típustól függően kb. 5 éves korig és 60-100 ekm futásteljesítményig fizethető.

 30. Üdvözlöm.
  Lenne egypár kérdésem.
  Minap első karambolon vagyok túl.Egy nehezen beláthato kereszteződésben , jeges uton ,nem adtam meg a jobbról érkező autonak az elsöbséget.Én már a kereszteződés közepében voltam mikor az auto oldalról belémjött. Elég nagy éendülettel jött , feltolt minket a sarki tégla keritésig.Az elmondása szerint ö nem is látott engem mert jobbra figyelt én már nem tudtam megállni. Rendört hívtunk ,kék sárga papirt kitöltöttük.
  Ebben az esetben lehet megosztott felelöséget kérni ,vagy egyértelmüen én voltam a hibás?
  Az automon kötelezö bizositás volt , ilyenkor 2 szintel visszakerülök a besorolásba , és a biztosito szerint 50 szozot alkalmaznak. Az mit is jelent és higy hogy változik az éves dijam ebben az esetben?
  Ha biztosítót váltok az okozott kárt tovább viszem az új biztosítohoz , vagy csak az uj besorolásba maradok?

  Köszönöm válaszát.
  Üdv. Tamás

  1. Üdv Tamás!
   Csak halvány esélyt látok az osztott felelősség lehetőségére, mert a másik fél egyértelműen a védett úton haladt. Esetleg, ha ö a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott, és bizonyítani is lehetne. Kicsi rá az esély…
   Bonus-malus: Igen 2 díjosztállyal visszasorolják + ott lesz a károkozói pótdíj is:
   Érdemes figyelni a kgfb évfordulót és 30-60 nappal előtte online kiszámolni, hogy hol a legolcsóbb a kötelező. Évfordulóig kifizetni a díjat a jelenlegi biztosítónál, írásbeli felmondás (lehetőleg ajánlott lev., hogy bizonyítani is tudja) A kgfb váltás és díj összehasonlítás az előző linkre kattintva online kalkulátorral a legegyszerűbb.

 31. Tisztelt Végh Győző!

  Az alábbi esettel kapcsolatban lenne kérdésem:
  Tavaly nyáron autópályán balesetet szenvedtünk: egy ismeretlen teherautó gondatlanul rögzített, autópályára hulló rakománya miatt defektet kapott, belső sávban megálló autóba ütköztünk. Szerencsére mindenki karcolásokkal megúszta az esetet, de az autóm totálkárosra tört és a helyszínelő úgy vette fel a jegyzőkönyvet, hogy a feltételezett károkozó én voltam. Bíróságig vittem az ügyet, mivel esélyem sem volt a balesetet elkerülni, így megszüntették ellenem az eljárást.

  Most viszont ott vagyok, hogy hiába nem én vagyok a károkozó, nem tudom, ki fogja a káromat megtéríteni. Amint említettem, a teherautó ismeretlen, így ezzel – tudomásom szerint – a MABISZ nem fog foglalkozni.
  Mit tehetek ebben az esetben, kihez fordulhatok?

  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

 32. Üdvözlöm!
  Volt egy frontàlis autò balesete egy hònapja a pàromnak.Nem a pàrom volt a hibàs komolyabb sèrülèst nem szenvedett.A rendörsègtöl a papirt csak most kaptuk meg viszont az autòra nagy szüksègünk lenne a munkàba jàràs (napi 100 km) ès a 4 kiskorù gyermekhez.Szeretnèm megtudni kaphatnànk e bèrautòt amig a kàrrendezès meg nem lesz ès ez kinek a kötsège lenne.köszönettel :Melinda

  1. Kedves Melinda!
   Cserekocsi / bérkocsi igényét előzetesen nyújtsa be a károkozó kötelező biztosítójának.
   Hasonló kategóriájú járműre igényt tarthat.

   1. Köszönöm a gyors vàlaszàt.Lenne mèg egy olyan kèrdèsem hogy kaptunk kölcsön egy autòt azt is lehet bèrautòkènt bejelenteni ha igen milyen papirok kellenek a biztosìtò fele?valamint hogy ha sikerül vennünk egy màsik autòt akkor a biztosìtò àllja az àtìratàst?( mivel a balesetben nem mi voltunk a hibàsak ès a mi autonk toral car lett.Valamint a rendörsègtöl csak most egy hònap utàn kaptuk meg a baleseti jegyzőkönyvet ez màr nem kèső a biztosìtò fele benyujtani? Nagyon köszönöm a gyors vàlaszàt ès segìtsègèt.

    1. Kedves Melinda!
     Egyszerű kölcsönadási / bérbeadási szerződés kell 2 tanúval. Igen. A „bérbeadónak” évi 600 eFt-ig adómentes lehet (ennek kérem nézzen utána).
     Ha nem kötöttek egyezséget a biztosítóval a kgfb kártérítési igényének az elévülési ideje 3 év.
     A totálkáros autó helyett vásárolt másik szgk fog.-ba helyezési költségeinek megtérítését kérheti a biztosítótól.
     Egy biztosító az eredetvizsgálat díját nem fizeti ki, mert a szerinte a Tv. úgy rendelkezik, hogy azt az eladónak kell állnia, ez azonban téves… Na de mi van, ha a felek úgy egyeztek meg, hogy a vevő állja… ismét egy kiskapu a biztosítónak.
     Sajnos olyan biztosító is van, amely egyáltalán nem fizeti ki.
     És ezt „büntetlenül” a mai napig megteheti.

 33. Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy parkoltam az autómmal, még benne ültem és mellém parkolt egy másik autó. A jàrműből való kiszálláskor a sofőr kinyitotta az ajtót, úgy hogy az én első sarvédőmnek csapódott. Lejött a festék és még be is horpadt. Kötelező biztosítás fedezi-e az ilyen jellegű dolgokat? Betétlap lett töltve, a kàrokozó elismerte a felelősséget.

  1. Tisztelt Danyikó Tamás!
   Elviekben igen. Gyakorlatilag a biztosítók azt vizsgálják, hogy a károkozó autó motorja a káresemény pillanatában járt-e?
   Amennyiben nem, a jármű már nem üzemelt, így – a biztosító szerint – már nem áll fenn a kártérítési felelőssége.
   Célszerű lenne egy méltányos összegben megegyezni a károkozóval, fizesse ki Ő zsebből, így mindenki jól jár…
   – a károkozó kgfb bónusza nem romlik, megússza a jelentős károkozói pótdíjatŰ
   – Ön gyorsan kártérítéshez juthat
   – nincs huzavona…

 34. Üdvözlöm!
  Van e lehetőség valamilyen kártérítésre ha az autó teljesen eléget? Az úton haladva egy faágat próbáltam kerülni de lesodródtam az útmeni árokba ahol az autó kigyulladt.

 35. Tisztelt karrendezes.eu !

  Az autópályán mentem amikor kiszaladt elem egy kutya! A keletkezett károm fedezésére a KGFB-től várhatok segítséget?
  kaszkó biztosításom nincs. A kutya gazdájának felkutatása akkor nem jutott eszembe. Köszönök bármilyen választ, ötletet, segitseget!

 36. Mennyi idő elteltével kell a biztosítónak kifizetni a keletkezett idegenhibás kárt? Meddig tudja húzni az időt?

 37. Tisztelt Győző!
  Az lenne a kérdésem ,hogy egy motoros nekiment a tégla keritésemnek a kerités egyik tartó oszlopa majdnem bedőlt.Én nem voltam otthon amikor a baleset történt.
  A motoros korházba szállították stb.
  Ilyenkor mi a teendő és ki fizeti meg a kerités javíttatását!
  Semmi papírt megkeresést nem kaptam senkitől.

  1. Kedves András!
   A motoros kötelező biztosítójánál kell bejelenteni az okozott kárt.
   Érdeklődjön a helyi rendőrségen, hogy ki okozta a balesetet.
   Legalább a biztosító nevét és a motor rendszámát adják ki, így el tud indulni, aztán majd a biztosító hivatalosan kikéri a rendőségtől az igazolást.

 38. Kedves Győző!

  2018 januárjában körforgalomnál gyalogosnak átkelőhelyen szabályosan elsőbbséget megadó gépjárművünkbe hátulról belehajtott egy másik gépjármű, mivel nem tartotta be a követési távolságot. A vétkes sofőr felelősségét azonnal elismerte. A gépjárművünk javítását a kötelezőre rendeztük, melyet a biztosító ki is fizetett.
  Gépjárművünk (Ford Focus kombi, új ára kb. 5 millió forint volt) 2017 decemberében 0 km-rel lett forgalomba helyezve. A kocsiban a baleset időpontjában mintegy 1500 futott kilométer volt.
  Tekintettel arra, hogy a gépjárművem alig másfél hónapos volt és értéke jelentősen csökkent a balesetben, nagyságrendileg mennyi értékcsökkenés megítélésére számíthatok a biztosítótól (kérelmet már benyújtottuk)?

  1. Kedves József!
   Az értékcsökkenés (É.Cs) mértéke a sérülés nagyságától, a sérült elemek fajtájától is függ, így egyértelmű összegszerű választ nem tudok adni.
   Ha pl. egy lámpa törik ki (ami komplett cserélhető), vagy „csak” a műa. lökhárítót kell újrafényezni az É.Cs nulla.
   Karosszéria (fémes) elemek sérülésére fizetnek a biztosítók É.Cs-t.

 39. Tisztelt karrendezes.eu !
  Gazdasági tgk-s kárrendezésem volt (én vagyok a vétlen fél), a roncsot értékesítettem.
  Másik autót vásároltam és megigényeltem az illetékeket mint kárigény kiegészítést.
  Az igényemet vissza utasította a biztosító.
  Mit tudok ilyenkor tenni? Van hivatkozási alapom…?
  Köszönettel
  S Zsolt

  1. Kedves Zsolt!
   Reklamálja meg.
   Mivel járműve vétlenül totálkáros lett és a kár előtti „eredeti állapot” helyreállításához nélkülözhetetlen egy másik autó megvásárlása, így annak forgalombahelyezési költségét is meg kell térítenie a károkozó biztosítójának. Az előzőkkel indokolja…
   Melyik biztosító?

 40. Köbe.
  Ezt utasították vissza:
  Fenti kárszámon nyilvántartott kárenyhítésem kapcsán ezúton nyújtom be kárigény kiegészítésem.
  Indoklás:
  Az Önök szerződött ügyfele károkozása miatt a gépjárművem gazdasági totálkárossá vált, mely kapcsán másik gépkocsit kényszerültem vásárolni.
  A vásárlás a károkozás meg nem történte esetén nem állt szándékomban, igy az ezzel járó költségek a károkozás megléte miatt keletkezett.

  1. Üdvözlöm!
   Ha jól értem a totálkáros jármű helytett vásárolt szgk forgalombahelyezési költségeinek megtérítést kérte, melyet a KÖBE elutasított.
   Egyedül ez a társaság nem fizeti ki ezt a költséget / okozott következménykárt.
   Véleményünk szerint peres eljárásban nyerhető lenne, de ki az aki 70-100 eFt kárösszegért pereskedik kb 3 évet és rákölt 100-200 eFt per és ügyvédi költséget?
   Ezt használják ki. A többit kérem gondolja hozzá…
   Sajnálom.

 41. Szép napot kívánok !
  Március 15. – én volt egy vétlen balesetem.
  Március 20. – án lett jelentve a biztosítónak, ezután elég hamar meg is történt a kárfelmérés.
  Ezek után 1 hónap elteltével sem kaptam választ a biztosítótól. többszöri telefonálás után mindig azt a választ kaptam, hogy hamarosan küldik az e-mail címemre a gyors kárrendezésre az ajánlatot.
  Ha ez a gyors kárrendezés meddig fog tartani a lassú ? 🙁

  1. Üdvözlöm!

   A „gyors kárrendezés” nem a biztosítók ügyintézési sebességére utal – bár lehetne az is -, hanem a kárrendezés / kártérítés módjára.
   Az ilyen „gyorskárrendezés” során többségében számla nélkül megajánlanak egy a tényleges javítási költséghez képest jóval alacsonyabb összeget. Bővebb infót az előző linkre kattintva olvashat.
   A „számlás kárrendezés” során pedig – ha a jármű elmúlt 5 éves (stb…) – az újra cserélt alkatrészeket jelentősen avultatják.
   Kérhet még cserekocsi / bérkocsi átalányt is.

 42. Kedves Győző !

  Köszönöm a gyors válaszát !
  bocsánat, hogy rosszul fogalmaztam meg a kérdésemet: Meddig lehet elhúzni ezt a fajta ügyintézést ? Mit javasol hogyan lehetne felgyorsítani az eljárást ?

 43. Valoban igaz, ha nem fogadom el az ugynevezett „gyors kárrendezés” összegét inkább a számlás kifizetést választom. A biztosító nem téríti meg az ÁFA összegét?

  1. Üdvözlöm!
   „Számlás kárrendezés” esetén kifizetik az ÁFA-t, azonban ha a kocsi idősebb ~5 évnél vagy vannak korábbi sérülések, avultatásra is számíthat.

 44. Festés, javítás esetén is. Illetve ha hasonlo koru bontott karosszéria elem kerüll beszerelésre.
  Van lehetősége a bistosítonak „avultatásra”

  1. Üdvözlöm!
   Ha korábban sérült volt a fényezés azt is avultathatja a biztosító.
   Bontott alkatrészt elvileg nem avultat.
   Előre(!) egyeztessen a kárrendező biztosítóval, nehogy „meglepetés” érje!

 45. Tiszteletem!
  Bérautózással foglalkozunk. Egyik bérlőnk karambolos balesetet szenvedett az egyik bérelt autónkkal, melyben vétlen volt. Ezt rendőri helyszínelés is igazolja. Azonban kiderült, hogy a bérlőnk jogosítványában a „B” kategória érvényessége le volt járva. Maga a jogosítvány még érvényes volt, de a kategóriára már lejárt. Közben már kiadták neki a megújítottat. Ilyenkor mi lehet a biztosítási kárrendezés végkimenetele? A balesetet okozó fél biztosítója téríti nekünk kárt? Most kell majd beadnunk a biztosító felé a dokumentumokat. Mire számíthatunk és mit tanácsol? Válaszát előre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   Mivel a jogsi „B” kat-ra nem volt érvényes, nem is közlekedhetett volna.
   Elég „nyakatekert” megközelítés lenne, ha emiatt nem fizetne egy vétlen balesetet.
   Mivel kiadták a megújítottat, így vélelmezni lehet, hogy az érvénytelenség időszakában is orvosilag alkalmas volt, valamint a baleset „nem a lejárt jogsi miatt következett be”.
   Szóval be kell jelenteni, és sztem nem lesz gond.
   A bérkocsi kiadása előtt minden esetben ellenőrizzék, hogy a jogosítvány meddig érvényes, ill. érvényes-e?
   Ugyanis ha olyan személynek engedik át a vezetést akinek nincs érvényes jogsija, annak súlyos következményei lehetnek, ráadásunk egy „autóbérlős” cég teszi ezt…

   1. Köszönöm a véleményezést! A figyelmetlenség oka az lehetett, hogy a bérleti szerződésbe nekünk csak a jogosítvány azonosító számát kell beírnunk, és nem néztük a hátoldalon lévő kategória érvényességi dátumát. Ezentúl ezt is figyelmesebben fogjuk ellenőrizni. Még egyszer köszönöm válaszát!

 46. Tisztelt Cím!
  Ha az autóról csak egy kis festés jött le, nem történt komoly kár vagy törés. Ilyen esetben mennyi lehet a kár összege?

  1. Üdvözlet!
   Látni kéne a sérülést, magát a járművet, a fényezés fajtáját, stb…
   A megadott infók alapján pontosan nem meghatározható a javítás összege. Egy karosszériaelem fényezése több 10 ezer Ft… csak a fényezés…

 47. Üdvözlöm!

  A feleségem ez év januárjában gyalogosként közúti balesetet szenvedett, majd
  a balesetet okozó sofőr támogatásával saját lábán hagyta el az eset helyszínét,
  vagyis hatósági helyszínelés nem történt. Másnap a végtagok fájdalmai miatt kórházba
  kellet szállítani, ahol megállapításra került, hogy 8 napon túl gyógyuló súlyos és
  esetleg maradandó károsodást szenvedett. A rendőrség hivatalból elrendelt és lefolytatott
  eljárás keretében mindkét fél vétlenségét megállapítva zárta le az ügyet.
  Felebezés sajnos nem történt. Ezek ismeretében utólagosan beadható e a kártérítési
  igény a kárt okozó felelősségi biztosításának terhére, vagy a feleknek egymás között
  kell perben vagy peren kívül egyességre jutniuk.
  Maradok tisztelettel.

  1. Üdvözlet!
   Az autós kgfb biztosítása terhére elvileg összeállítható és beadható a kártérítési igény, azonban a pontos baleseti szituációt ismernünk kellene.
   A kapcsolat oldalon adja meg telefonszámát, visszahívom.

 48. Üdv! Vétlen sofőrként szenvedtem balesetet, az autómat totálkárossá nyilvánították. Egy hónap után jutott el odáig az ügy, hogy a biztosító kiküldött egy árajánlatot amit elutasítottam, ők pedig a fellebbezésemet (alapjában véve korrekt volt az eredeti öszzeg is ezért ezzel tovább nem bajlódnék). Két kérdésem is lenne: „lelki sérülés” címszóval kb mekkora összeg lehet reális 27 évesen, 10 év balesetmentes közlekedéssel a hátam mögött? Illetve a biztosító elmondása szerint a vétkes félnek kiküldtek egy okozói nyilatkozatot, amit ugye vagy visszaküld vagy nem… Időközben megküldtem nekik a rendőrségi igazolást a balesetről, amiben szerepel hogy a másik fél elismerte a vétkességét. Ebben az esetben kötelezhetem a biztosítót hogy ez alapján minél előbb zárjuk le az ügyet?
  Köszönöm előre is a válaszukat: Tamás

  1. Kedves Tamás!
   A megírt információ alapján összegszerű javaslatot nem lehet adni. A kártérítési igény alapos elkészítése összetett feladat.
   A „lelki sérülés”-re sérelemdíj igényt állíthat össze. A hazai biztosítók „könnyű”, 8 napon belül gyógyuló sérülésekre relatív csekély összeget fizetnek, ha fizetnek…
   A biztosítót nem tudja” kötelezni” az ügy mielőbbi lezárására, megvannak a válaszadási határidők, ha nem ért egyet valamivel akkor pedig a biztostóval szemben több fórumon is élhet panasszal.

 49. Tisztelt Uram!

  Ha valaki gyorshajtás miatt kicsúszik egy kanyarban, és így a saját autóját gazdaságilag totálkárosra töri, de más autó / személy / vagyontárgy nem sérül meg, változik-e a bonus / malus besorolása?

  Válaszát várva
  Üdv.,
  Sándor

 50. Üdvözlöm!
  A kötelező biztosítás fizet ha az utánfutó bérelt volt?
  Előre is köszönöm a választ.

 51. Kérdésem az, hogy amennyiben egy álló autóra vihar miatt rádől egy fa és totálkárossá teszi, fizet e a
  kötelező felelősség biztosító?

  1. A kgfb nem fizet.
   A fa tulajdonosa felé lehet kárigénnyel fordulni, ha van biztosítása egyes esetekben kifizetheti az okozott kárt…

 52. Tisztelt Végh úr!
  Jelenlegi biztosítási évben kárt okoztam egy másik személygépjárműben. A kár összege ~180eFt. Most kaptam meg a biztosítómtól a következő biztosítási évre vonatkozó KGFB ajánlatukat amelyben M02-be sorolás mellett az idei évi díj+~180eFt összeg szerepelt, azaz gyakorlatilag az okozott kárt kellene megfizetnem + a biztosítási díj. Azt érthető, hogy a biztosító azt ajánl amit akar, de akkor maga a biztosítási díj mint szolgáltatás mit takar ha emellett az okozott kárt is meg kívánják téríteni velem? Ez a bevált gyakorlat?

  1. Üdvözlöm!
   Sajnos igen, az M2 bónusz besorolás károkozói pótdíjjal nagyon „durva” díjat eredményez.
   A biztosítás „szabadáras”, a felügyelet nem szól bele a díjképzésbe…
   Az a jó ügyfél aki fizet és nincs kára. A károkozótól meg minél előbb be akarják vasalni a kifizetett kárt.
   Évforduló előtt 30 nappal válthat kgvb biztosítót, ezt megteheti akár online is.
   A kötelező biztosító váltás szabályairól itt olvashat, és akár online meg is kötheti a kedvezőbb díjú kgfb-t. Persze ha talál jobb díjat…

 53. Üdvözletem!
  Úgy néz ki én leszek elmarasztalva Btk. 235. (1) közúti baleset gondatlan okozásának vétségével.
  Nem adtam meg az elsőbbséget a védett úton haladónak, mindketten motorral voltunk én 10-el a másik fél 30-al ment. Viszonylag kis baleset, de ennek ellenére a vétlen fél 8 napon túli sérülést szenvedett csigolyatörés. 6 hónap táppénz miután gyógyultnak nyilvánították, kérte a további kivizsgálást miszerint továbbra is fáj, maradandónak szeretné nyílváníttatni. A járműben kisebb kár 20e-res tétel.
  Kérdésem: Nagyságrendileg mekkora kártérítés követelhető. Viszont ami a legfontosabb tőlem követelhet-e valamit, illetve a biztosítom követelheti-e rajtam a károsultnak kifizetett összeget?
  Köszönettel!

  1. Üdvözlet!
   A kárigényt a károsult vagy képviselője állítja össze, ennek mértéke nagyon sok szemponttól függ, részletekbe nem mennék bele, a baleseti kártérítési igény összeállításáról írásunkban olvashat.
   Ha a baleset bekövetkezéséért ugyan Ön volt a felelős, de nem volt ittas, volt kgfb biztosítás a gépjárművön (fizetve is volt) a kifizetett kártérítési összeget a biztosító Öntől nem követeli vissza! Pont azért kötelező a kötelező, hogy vétlen baleset esetén a károsult és a károkozó is anyagilag védve legyen…
   Elképzelhető, hogy az eljáró ügyész közvetítői eljárást is engedélyez, itt Ön elnézést kérhet a károsulttól és felajánlhat egy méltányos jóvátételi összeget (ez nem kártérítés). Ezesetben az Ön „büntetése” jóval enyhébb lesz…

 54. Üdvözlöm!

  Védett útvonalon haladtam amikor a stop táblás kereszteződésben kifordult elém egy autó, én elrántottam a kormányt és felborultam. Voltak tanúk is, a rendőség helyszínelte a balesetet. Az ügy még nem zárult le de a szabálytalanul közlekedő autó elhagyta a helyszínt és úgy néz ki hogy nem tudják előkeríteni.Rendszám sincs meg. A rendőrségtől fogok kapni határozatot amiben megerősítik hogy önhibán kívül, más miatt szenvedtem balesetet. Casco nem volt az autón csak kötelező biztosítás. Ilyen esetben kihez fordulhatok?

  1. Üdvözlöm!
   Ha nem tudják rendszámmal beazonosítani a károkozó járművet, akkor kötelező biztosításra nem kaphat kártérítést, mert az ismeretlen jármű által okozott károkat nem téríti a kgfb.

 55. Üdvözlöm!
  Parkolóhelyről tolattam ki és fordulás közben beletolattam egy autó bal első ajtajába. Az autó sárga útborkolati jellel ellátott területn állt. Az autó parkolt egy útpadka mellett állt, az én autómra merőlegesen.Előttem is mellettem is autók álltak, de a keresztben levőtől nehézkes volt a tolatás.
  Egyedül vállaljam a felelősséget? Ha vállalom fizetik az összes kárát a tulajnak? Illetve akkor nekem mire kell számítanom??

  1. Üdvözlöm!
   A szabálytalanul parkoló autós szabálysértést követett el, szabálysértési bírsággal súlytható.
   Ön pedig a parkoló atóban okozott kárt. Ezért a parkoló autós nem tehető felelőssé.
   A kártérítési felelősség sajnos az Öné. Igen, elviekben az Ön kötelező biztosításának terhére a parkoló autós „összes kárát” kifizetik, amit Ön okozott.
   A károkozás miatt az Ön KGFB biztosításának díja évfordulóval emelkedik. A kötelező biztosítás kalkulátorral érdemes kiszámolni, hogy károkozói pótdíjjal mennyi lesz az új KGFB díja. A kötelező biztosítást évforduló előtt legalább 30 nappal előbb írásban fel kell mondani, ezzel egyidőben már meg is kötheti az új gépjármű biztosítást. Persze, csak ha talál olcsóbbat…

 56. Üdvözlet!
  A károkozó biztosítója köteles-e kifizetni az „új” autó az átírási költségeit,ha a gazdasági totálkáros autómat önköltségen megjavíttatom?
  Köszönöm a válaszát!

   1. Üdvözlet!
    Igen. A károkozást…
    – a 8 napon belül saját kgfb biztosítójánál és
    – az útfenntartónál kell bejelenteni. Ez vagy a helyi önkormányzat, vagy településen kívül a közútkezelő.

 57. Üdvözletem!
  Egy csúszós úton sikerült a szalagkorlátnak csapódnom, az autó gazdasági totálkáros lett. Mivel személyi sérülés nem történt, nem hívtunk rendőrt.
  A szalagkorlátban keletkezett kár miatt kell ezt valahol jelentenem? (Ha igen, hol?) Jól értem, hogy ezt fedezi a KGFB, ha erre a fenntartó igényt nyújt be? Ha benyújt, felkutatják az „elkövetőt”?

  1. Igen. A károkozást…
   – a 8 napon belül saját kgfb biztosítójánál és
   – az útfenntartónál kell bejelenteni. Ez vagy a helyi önkormányzat, vagy településen kívül a közútkezelő.

 58. Üdvözletem!Érdeklődnék,hogy kavics felverődés esetén fizet a kgfb?Szemből jövő kaminról a szélvédőmre esett kőtől megrepedt az üveg.

  1. Üdvözlöm!
   A „klasszikus kőfelverődést” a kgfb biztosítók nem fizetik ki. Perelni – annak magas költségvonzata miatt – nem érdemes. Ha a platóról esett le a kő akkor elvileg igen. A károkozó elismerő nyilatkozata nélkül bizonyítani nehéz, tanúk, sofőr elismerő nyilatkozata, menetlevél stb… szükséges

 59. Árokba csúsztam az autómmal, számomra ismeretlen ok miatt irányíthatatlanná vált az autó. Egy öreg volvo. Totálkáros lett, sajnos a bontóba kellett vinni. KGFB ez esetben fizet vajon valamit? Utasom telefonja is összetört.

  1. Üdvözlöm!
   A vételen utas minden kárigénye térülhet. A saját kgfb biztosítójában kell bejelenteni. Ha nem volt független tanú, célszerű lenne rendőri intézkedést kérni, mert a biztosítónak „alapból gyanús lesz” a mobiltelefon sérülés, hogy bizonyítsa hogy ott tört össze. Ha rendőrt hív, lehet szab.sértési bírságot kap a járművezető, pl.: nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett, stb…

   1. Volt rendőri intézkedés, helyszínelés, akkor még nem tudtuk, hogy a lányom 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, ez ma derült ki (semmi nem látszott rajta és teljesen magánál volt), ezért valószínűleg büntetőeljárásban lesz részem. De igyekszem megvédeni magam, bonyolultak a körülmények, nem én okoztam a balesetet ebben biztos vagyok. Tanú nem volt, csak az érdekelne, ha esetleg valami csoda folytán megállapítanák, hogy nem voltam felelős a balesetért (ami ugye Magyarországon kizárt), fizethet a biztosító valamit a már bontózott autóra?

    1. Üdvözlöm!
     Súlyosan sérült lánya a balesetet szenvedett autó kötelező biztosításának terhére igényelhet baleseti kártérítést akkor is, ha az eljáró hatóság Önt (gépjárművezető) hozza ki felelősnek!
     Persze orvosi leletekkel, stb. igazolni kell a sérüléseket.
     Ha a bontóba leadott autót a biztosító korábban nem szemlézte nem tud kártérítési igénnyel élni.
     Mivel kevés az információ így nem tudok többet segíteni. Ha igényli kérem írjon a kapcsolat oldalon, visszahívom.

 60. Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdeni, hogy a már beküldött kárbejelentő lapra lehet-e módosítást kérni? Nem ismertem el a felelősségemet, így a másik félnek (akinek nagyobb lett a kára) visszautasította a biztosítóm a kárkifizetést.Egy módosított bejelentőt küldenék, hogy elismerem a károkozást, így megtérítené a biztosító a kárukat, amit mindenképpen szeretnék. 12.31.-ig él a biztosításom, mert időközben a biztosítóm felmondta.

  1. Üdvözlöm!
   Tehet kiegészítő / módosító bejelentést, az más kérdés, hogy a biztosító fizet-e.
   A kifizetéshez a károkozó elismerő nyilatkozata és a kártérítési felelősség megállapítása is szükséges.
   Az hogy 12.31 az évforduló, jelen kárügyben nem befolyásol semmit.

 61. Tisztelt Válaszadó?
  Tegnap lejtős jeges úton megcsúszva de megálltam a lejtőnek háttal az út szélén.Ekkor nagyobb sebességgel jött felfelé egy másik személy autó,ami ugxanúgy megcsúszott s visszafelé csuszva az én autom elejének csapódott.Megsérült a lámpám lökhárítom sárvédőm ajtóm.A gépjárművem most lett három éves,60, e km van benne.Van még két év garanciám.Rendőri intézkedés nem,de tűzoltói intézkedés volt,dokumentáciot nem kaptam A sószórot a tüzoltók hivták.A vétkes autos adott jegyzökönyvet,amiben elismerte a balesetet.Járhat a nekem érték csökkenés,vagy jegmentesítés elmulasztása miatt az útkezelőhöz kell fordulnom. Tisztelettel Dickmann Tamás

 62. Üdvözlöm!
  Cégünk két járműve közúton összeütközött, egyik munkavállalónk elismerte a felelősségét. A vétlen járműre lehet-e kérni a kár kifizetését?

 63. A szomszédom a 15 éves parkoló autómba tolatott, melynek során a hátsó lökhárító és a hátsó lámpa összetört, továbbá az utólagosan beszerelt tolatóradar, riasztó meghibásodott, spoiler leszakadt. A lámpa 1 éves, E jelzéssel ellátott tuningolt lámpa., a spoiler sem szériatartozék. Ilyen esetben mire nyújt fedezetet a kötelező biztosítás, a tényleges alkatrészekre, vagy csak a forgalmiba bejegyzett felszereltségnek megfelelő alkatrészekre. Köszönettel

 64. A parkoló gépjárművemben egy közlekedő autós a havas úton megcsuszvaszva kárt okozott. Én nem ültem benne. A biztosító az én keletkezett károm 80% át kifizeti. Nekem vétlen autósnak a maradék 20%ot kell fizetnem avulas miatt. Szeretném megkerdezni ha én vétlen voltam akkor miért kell fizetnem önrészt műanyag lökhárító kárért.

 65. Tisztelt válaszadó!

  Közlekedési balesetet szenvedtem. Az elkövető ittas volt. 1,89 mg/L eredménnyel jött vissza a szakértői eredmény. Autó totalkáros lett. Új autót hitelre tudtunk vásárolni. Ezzel a hitelfelvétellel munkahelyet kellett váltsak, h a családom eltartsam. 11 évig dolgoztam egy helyen. Mivel megváltozott a megélhetésünk, veszélybe került a családom megélhetése, igényt tarthatok sérelem díjra??

  1. Üdvözlöm!
   Irodánk közlekedési balesetek és személyi sérülések kártérítési igényének összeállításával foglalkozik.
   Közlekedési balesettel összefüggő sérelemdíj igény érvényesítésében tudnánk közreműködni.
   Ügyvéd kollégámmal egyeztetve kérdésére az alábbi választ tudom adni:
   Sajnos a mostani bírói gyakorlat nem támogatja a hitelfelvétel miatti többletkiadások érvényesítését. Kárrendező irodánk ebben nem tud segíteni, de együtt érzünk önnel.

 66. Üdvözlöm,
  Parkolohelyrol tolattam ( kb az auto 40 cm haladt) amikor eszleltem, h jobbrol egy gepjarmu kozeledik. Megalltam es o is. Ekkor gondoltam, h egy eppen parkolobol kiallo auto helyere szeretne beallni, igy en tovabb varakoztam.
  Majd a gepjarmu vezetije amikor eszlelte, h a parkolohely ures, hirtelen elindult es nekikoccant az allo automnak. Az en automban kar nem keletkezett, az oveben minimalis. A felelosseget elismerte szoban.
  Buta modon irasban semmi nem lett rogzitve, utolag gondolkoztam, h esetleg a biztosito fele o ” barmit jelenthet” h a kara megteruljon.
  Kerem, segitseget abban, h engem is terhel e esetleg felelosseg vagy amennyiben valotlant allit, en mit tehetek. Koszonettel

  1. Üdvözlöm!
   A tolató gkval mindenkinek elsőbbséget kell adni!
   Ha Ön már megállt (nem féktávolságon belül tolatott ki a másik szgk elé) és ekkor ütközött az ön autójának a másik szgk, akkor elvileg ő lehet a hibás.
   Írásban semmit sem rögzítettek, tanú nincs, a másik gk-ban csak „minimális” a kár.
   Lehetetlen a bizonyítás pro és kontra…

 67. Tisztelt Uram!
  Két kocsink van, mindkettő az én nevemen. Mindig a régit használom, amivel egy hónapja, a ház előtti parkolóból, kiállás közben, meghúztam az újnak az oldalát. Az új kocsin van casco is, a régin csak a kötelező. Most azt mondták, hogy a kötelezőre nem fogják megcsinálni az új autó sérülését. Van arra esély, hogy a sérülést a kötelező biztosítás fedezze? (Mindkét kocsit lefényképeztem a koccanás után, hogy legyen „bizonyítékom”.)
  Előre is köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   A „saját magának” okozott kár kgfb-re nem térül. Az „új kocsi” kára casco-ra térülhet, ha önrészesedés feletti.

 68. Üdv Volt egy balesetem,amiben VÉTLEN voltam. Gazdasági totálkáros lett az autóm,amit eladtam a velük szerződésben lévő cégnek.Így nélkülözhetetlen egy újabbat.Nem terveztem autóvételt. Nem akarják kifizetni az átírást amit mindeki mond,meg olvasom mindenütt hogy ki kellene fizetniük!.
  Kérem segítsen ez ügyben mit tehetek?

  1. Üdv.
   Elnézést a kései válaszért…
   Ha nem vesz másik autót, többeltköltségként sem merül fel az átírási költség, így megtérítése véleményünk szerint sem lehetséges.

 69. Tisztelt Uram!

  Egy gázolás során motorkerékpárom totálkáros lett. A károkozó elismerte a hibáját és a kötelező biztosító térítette is a kárt.
  A gondom ott van h új motorkerékpárt vásároltam mely esetben az új üzembe helyezést is téríteni kellene számomra legjobb tudomásom szerint. Azonban a rendszám illetékét valamint a jármű műszaki vizsgájának hatósági költségét nem térítették meg egyenlőre. Jogos lenne az igényem ezekre is?
  Előre is köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Véleményem szerint az átírási költség valamennyi tételét meg kell téríteni, amennyiben azonos kategóriájú járművet vásárolt.
   A műszaki vizsga vitatható…

 70. Üdvözlöm!
  Történt Németországban egy balesetünk, kollégám vezette az autómat, amikor ismeretlen okból, hátulról beleszaladtunk egy kamionba. Érkezett rendőr,tűzoltó, mentő. Kisebb sérüléseink lettek, de a mentősök ragaszkodtak hozzá hogy bevigyenek, helyszínen nem töltöttünk ki kárbejelentőt, mivel elvitt a mentő. A mai napig nem kaptunk a rendőrségről semmit, viszont a tűzoltóság az kiszámlázott egy bizonyos összeget, út letakarításért (pár törmelék, és hűtővíz) és kiszállásért. Mit javasol mit tegyünk?
  Köszönöm a válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Mielőbb tisztázni kellene a felelősség kérdését.
   Írjanak az eljáró rendőrségnek e-mailt, vagy hívják fel, kérjék ki az adatközlőt, mit rögzítettek, stb…?
   Amennyiben Önök a felelősek, az Ön kgfb szerződése kifizeti a törmelék eltakarítást. Utóbbi esetben saját kgfb biztosítójának be kell jelentenie az okozott kárt.

 71. Közlekedési balesetnél a vétlen fél járművének lejárt a műszaki vizsgája, így elvben nem közlekedhetett volna (egyébként kifogástalan állapotban volt). Emiatt mindjárt a balesetnél meg is bírságolták, ami rendben van, de elképzelhető-e, hogy erre hivatkozva ne fizessen a károkozó biztosítója?

 72. Üdvözlöm!
  zárt végű pénzügyi lízinges 2 éves autóm önhibámon kívül egy balesetben gazdasági totálkáros lett. A vétkes fél biztosítója az alábbiakat nem téríti:
  1) A lízinglezárási díjat (kezelési ktg.), és az autómentes napokra jutó tőke- és kamattartozást, mert ezek a bank részéről felmerülő többletköltségek, és hogy milyen konstrukcióban vásároltam az autót, az az én döntésem volt.
  2) Az éves márka casco időarányos részét (a fordulónap előtt 9 hónappal a szerződés totálkár miatt megszűnt), mert a casco biztosító a díjat mindig egy évre szedi be, a fizetési gyakoriság a díjat nem befolyásolja.
  3) A 3 éves karbantartási csomagból az időarányosan igénybe nem vett harmadik karbantartást, mert az akkor is felmerült volna, ha a gépkocsit tovább használom, így többletköltségként nem jelentkezik.
  Valamint egy avultatásos téma:
  4) Az utólag vásárolt, de a baleset előtt 3 hónappal a szalonban felszerelt motorháztető szélterelőt, amit értéknövelő felszereltségként „a gépjármű korához mérten avult áron” tudják megtéríteni (az anyag+szerelési összköltség számla 75%-át számolták el, amit keveslek).
  Jogos lehet valamelyik igényem?

  1. Üdvözlöm!
   1.
   Meg kell nézni, hogy a szerződés mit tartalmaz. Ha a szerződéskötéskor nem volt díj, hanem a lezárásnál számolnak vele, úgy nem térül.
   Amennyiben a szerződésmódosításra a baleset miatt kerül sor (futamidő előtti lezárásból adódó módosítási díj), úgy azt a kötelező biztosítótól lehet kérni, mivel a baleset nélkül, a szerződésben foglaltak szerinti lezárása esetén az nem merült volna fel.
   2.
   Ha éves díjat fizetett cascora, akkor érdekmúlás miatt kell kérni az időarányos rész visszatértését a casco biztosítótól
   vagy ha előzetesen cascora rendeztette a totálkárt, és az elszámolásban levonták az éves díjat, akkor a kötelező biztosítótól ezt a részt lehet kérni a casco elszámolás szerint
   3.
   karbantartási csomag díja: meg kell nézni, hogy milyen összeg került számlázásra, abból mennyi a „felhasznált” (igazoltan már igénybe vett szolgáltatás), és az így mutatkozó különbözetet lehet kérni, tekintettel arra, hogy annak felhasználására már nem kerülhet sor, kivéve, ha a totálkáros helyett vásárolandó másik gk-ra át lehet tetetni (szolgáltatót is meg lehet kérdezni, nem gondolom, hogy fel nem használt szolgáltatás miatt ne lehetne egyezkedni)
   4.
   Ha sértetlen az alkatrész, a 25%-os avulást túlzottnak tartom.

 73. Tisztelt Végh Győző!

  A minap volt egy meghùzásos koccanásom, én voltam a vétlen. A másik fél elismerte a hibát.

  Egy 2006-os autóm van, amin két karosszéria elemet kell fènyezni, cserélni szerencsére nem.
  A fényezést mennyire veszik bele az avultatásba akkor ha eredetileg szinte tökéletes volt az autó eredeti fényezése mind a most sérült két elemen, mind az autó egészèn?

  Köszönöm válaszát!

  1. Kedves Csaba!
   Ha „szinte tökéletes” akkor valószínű a fényezésen található korábbi sérülés u.n. „más kár”.
   Az avulás mértékét a szakértő állapítja meg, 10 éves kor felett 50%-ot szoktak alkalmazni.

 74. Tisztelt hölgyem / uram,

  Az alábbiakban kérném válaszukat:

  Közlekedési balesetet szenvedtem, melyben én voltam a vétlen fél. A (közel) frontális ütközést szerencsés módon megúsztam, a kórházi leleten koponya zúzódás szerepel. A további, az ütközés mértékéből eredő izom fájdalmak, nyaki, váll, hát a következő napon/napokban jelentkeztek. Természetesen már a balesetet követő napon jelentkeztem háziorvosomnál, majd a fájdalmak erősödésével ismételten.
  Végül 2 hét (10 munkanap) után állhattam ismételten munkába.
  Kérdésem : igényelhetek e a munkakiesés, keresetkiesés miatt kártérítést a biztosító tól?

  Válaszukat köszönöm!
  Tisztelettel : Kiszler Péter

  1. Kedves Péter!
   Természetesen igényelhet kártérítést az alábbi jogcímeken:
   – gjműkár
   – poggyászban, ruházatban keletkezett kár
   – gjművel kapcsolatos járulékos ktsg (pl: autómentő díja)
   – ha totálkáros lett a jármű (cserekocsi / bérkocsi igény, másik „új” jármű vásárlásával kapcsolatos ktsg (átírási ktsg-ek)
   – keresetveszteség / elmaradt haszon (vállalkozóként)
   – többletköltségek (gyógyszer, kötszer, gyógykezelés, rehabilitáció, stb…)
   sérelemdíj igény érvényesítése
   A kártérítési igény összeállításáról bővebben írásunkban olvashat.

 75. A hazunk elott egy auto elutotte a kutyankat. Lako ovezetben lakunk es 20km/h a maximalis sebesseg, az elkoveto viszont satufekkel nem birt megallni es athajtott a kutyan. A kotelezo biztositas visszateriti a kutya mutetjet es apolasi dijat? Valaszat elore is koszonom!

  1. Üdvözlöm!
   Kutyát póráz nélkül nem lehet közterületre engedni. Az autós követelheti Öntől a kocsijában keletkezett kár megtérítését.

 76. Üdvözlöm! Céges autóba kereszteződésnél hátulról beleszaladt egy személyautó. Sok időbe telt, de végül kész lett az autó. Aztán közölték, hogy az áfát nekünk kell kifizetni, ami közel 200 000 Ft. Fizetünk cascot, kötelezőt. A kárt nem mi okoztuk, elismert a vétkes sofőr. Rendőr is kijött, bár nem intézkedett hiába mondtam, hogy gyorsan jött a másik autó. Nem az én biztosító fizet. Mégis nekem is fizetnem kell?

  1. Üdvözlöm!
   Ha a cég jogosult ÁFA visszatérítésre akkor a biztosító a nettó összeget téríti. (A javítási szla ÁFA-t vissza tudja igényelni)

 77. Üdvözlöm
  Segítséget szeretnék kérni a vétlen autós vagyok. A biztosító gazdasági totál kárt állapitot meg az autómban . Aminek most meg étkezett a számszaki összege. Ami borzasztó alacsony összeg ilrealis. Mit tehetek ilyenkor? Az autó nekunk létfontosságú igy autó bérlésre kérhetem e kártérítést. A gyernekem ruházata meg rongálódott az is teriti a biztosító? Köszönöm szépen

 78. Mind szép és jó. Most is lesz évforduló váltás a kötelezőnél, mivel nekem 01.01-jén van. Tavaly kihajtottak elém , hiába volt Stop tábla. Károm keletkezet. Biztosító első szava, mivel 10 éves elmúlt a gépkocsi, minden javítási összeg fele kerül csak kifizetésre. Akkor minek fizetek ugyanannyit, mint egy új gépkocsira. Kipróbáltam a kalkulátorokba. Ha 14 éves kocsit veszek és egy 6 évest, ugyanaz a személy, cím stb, ugyanaz a biztosítási összeg. Kár eseteén hiába vagyok vétlen, csak a kár felét fizetik. Tehát szemétség. és ugyanez a casco. Viharnál a fa kiborult, gépkocsit eltalálta. A kifizetendő összeg egy nagy nulla. De a díj ugyanaz, mint egy 6 éves kocsinál.

  1. Üdvözlöm!
   A hazai biztosítók a ptk-ra hivatkozva az 5 évnél idősebb autók kárait avultatva térítik, mondván a ptk káronszerzés tilalmába ütközne ha új sárvédőt fizetnének a 8-10 éves (egyébként hibátlan) régi sárvédő helyett. A túlzott mértékű avultatási gyakorlatról weboldalunkon jópár cikket olvashat.
   „Szemétség?” Az…

 79. Üdvözlöm!
  10 éves autónk visszapillantó tükrét parkolás közben megtörte egy kisteherautó. A kárt elismerte a másik jármű vezetője, kárbejelentőt megírtuk. A biztosító, akárcsak az előttem hozzászólónál csak egy részét akarja kifizetni a kárnak, mert öreg az autó. A kérdésem az lenne, hogy jogos-e, vagy lehetséges-e hogyha nem pénzbeli kártérítést kérek, hanem az eredeti állapot helyreállítását kérem a biztosítótól egy általa megjelölt szervízben.

  1. Üdvözlöm!
   Sajnos tipikus magyar biztosítói hozzáállás…
   Mivel járműve 10 éves, a tükröt u.n avultatott értéken akarják kifizetni. (nagyjából a felét)
   Véleményünk szerint, ha a tükör a baleset előtt sértetlen volt, használati értéke megegyezett az új tükörével, indokolatlan az avultatás.
   Hiszen az új tükör felszerelésével járműve nem lett értékesebb, az eredeti állapot lett helyreállítva.
   A hazai biztosítók indokolatlan és túlzó avultatását csak úgy tudja elkerülni, ha bontott, vagy utángyártott alkatrésszel javíttat, persze az új árnál alacsonyabb összegű számlával igazolva.
   U.n „gyorskárként” számla nélküli kárrendezés során pedíg nevetségesen alacsony összeget fizetnek… ez már egy külön téma.

 80. Tisztelt Uram,
  A párom január első munkanapján munkába menet, egy városi úton lévő jéglencsén megcsúszott, az autó irányíthatatlanná vált és két korlát kidöntése után egy tűzcsapon landolt. A helyszínen rendőri intézkedés történt, amelymegállapíttta, hogy nem az útviszonyoknak megfelelően közlehedett. A gépjárművön rendezett a kfb, téli gumik ok, megegedett sebesség túllépés nincs, személyi sérülés nem történt és semmilyen befolyásoló körülmény nem volt, az üzemben tartó és tulajdonos azonban más személy. A kérdés az lenne: A kötelező téríti-e az általa okozott károkat ? (tűzcsap, korlát, jégmentesítés stb.)
  Köszönöm a válaszát!

 81. Jó Napot Kívánok!
  Múlthéten egy kamionról levált egy kerék, és a lerepülő kerékanya kitörte az autóm fényszóróját.
  Csináltunk kárbejelentőt.
  Kárszakértő azt mondta csak 60%-át állja a biztosító mert 6 évesnél idősebb az autó.
  A károkozótól valahogy tudnám azt a 40%-ot (kb 70ezer ft) igényelni?
  köszönöm válaszát!

  1. Üdvözlöm!
   Elvileg követelheti a károkozótól, azonban miért is fizetne a biztosító helyett? Hiszen azért kötelező a kgfb, hogy az okozott kárt megtérítse.
   Kérdezze meg a biztosítót, hogy miért vonta le „avulás” címén a 40%-ot?
   – Korábban már sérült volt a fényszóró?
   – A foncsor foltos, u.n. „vakotás” volt?
   – Az új fényszóróhoz képes a használati értéke, funkciója korlátozott volt?
   Amennyiben a fenti kérdésekre a válasz nem, véleményünk szerint indokolatlan volt a biztosító avultatása / levonása. Azzal fogja „magyarázni”, hogy a Ptk tiltja a káron szerzést, a régi fényszóróért nem adhat újat, mert akkor értékesebb lesz az autója. Ez vicc… Reklamálja meg nyugodtan a biztosítónál, kérje a levonás kifizetését, indokolják – ha tudják – a levonás mértékét.

 82. Jó napot kívánok!

  Kamionosként dolgoztam és 2018.-ban munkahelyi balesetet szenvedtem németországban.Aminek következtében megmütötték a gerincemet.Sajnos vizelet és széklet inkotenciával küzdök azóta is és még mindig gyógykezelésekre járok.Kártérítési és fizetésiesési igényt nyújtottam be a cégnek még 2018-ban.Kaptam 2019.-ben egy megállapodást a fizetéskiesésemre a cégtől,hogy 2018.10.09-től 2018.12.31.-ig rendezik a pénzt.Egyben nyilatkozatot íratak velem alá,hogy több követelésem nincs ez irányban.Én akkor megkérdeztem az illetékest,ezt ,hogy kell értelmezni.Ő azt mondta az a nyilatkozat csak arra az időre vonatkozik,Januártól új megállapodást írnak a fent maradó időre.Most visszont nem fizetnek a nyilatkozatra hivatkozva hiába hivatkozok arra amit előzőleg többször is leírtak.A biztosító a cégre mutogat a cég meg a biztosítóra.Kihez fordulhatnék a panaszomal mert úgy érzem szándékosan belettem csapva félrelettem vezetve?A biztosító hány évre visszamenőleg vizsgálodhat az orvosi kortörténetembe?Mert egy 18 évvel ezelötti eseményre hívatkozva kiakar bújni a teljes kártérítési kötelezetség alól. Egy tavalyi Orvosi szakvéleméy leírja,hogy 45%-os munkahelyi baleseti károsodást szenvedtem,de megemlitti a 18 ével ezelötti betegségemet is és most arra hívatkozik a biztosító,hogy ha az nincs nincs ilyen egészség károsodásom.A segítségét szeretném kérni mit tehetek ilyenkor?Köszönöm a válaszát előre is.

  1. Üdvözlöm!
   Valamennyi dokumentum alapos átvizsgálása után tudunk nyilatkozni, hogy további kártérítési igény benyújtása, illetve a felülvizsgálat lehetséges-e.
   E-mail címére küldtem egy bővebb tájékoztatót.

 83. Üdvözlöm!
  Még decemberben volt egy balesetem. A vétkes sofőr stop táblánál nem adta meg az elsőbbséget így bal első oldalnál belém csapódott és beletolt jobb oldalt egy másik autóba. A mentők bevittek, de nyolc napon belüli volt a sérülésem. Az autóm totálkár lett és a biztosító januárban térítette az autóm „értékét”. Semmi úti költséget nem térített. A szervizben felhívták a figyelmemet, hogy ha 1 éven belül másik autót veszek, az átírási költséget elvileg téríti a biztosító!Van ebben igazság? Vettem másik autót nem rég és van számlám az átíratásról,melyet a kereskedő cég intézett!
  Köszönöm szépen előre is a segítségüket!
  Üdv: Dorina

 84. Tisztelt Szakértő,
  Egy közlekedési balesetnek vétlen félként néhány hónapja lejárt műszaki vizsgával voltam részese, érvényes felelősség biztosítással. A járművem tökéletes műszaki álapotban van/volt. A vétkesnél minden papír rendben van. Kérdésem, hogy ez esetben téríti- e a vétkes biztosítója a káromat ?

  Előre is köszönöm válaszát

 85. Üdvözlöm!
  Kérdésem lenne nekem is
  Minap nekitolattam a szembe szomszedomnak!
  A kocsi nem az én nevemen van de én használom kölcsön adási szerződéssel!
  A kárt akkor mind2 kocsit fizetik vagy csak a szomszédomét?
  Választ előre is köszönom

 86. Szép.napot!! Nekem olyan problémám lenne az autom a ház elött állt és a.másik auto oldalrol megtörte! De viszont én evvel járok dolgozni és embereket is viszek magammal tehát igy nekem ez nagy kiesés! Hogy ilyenkor mit fizet a biztosittó? Mi lenne a legjobb megoldás autobérlést fizeti e ! Elöre is köszönöm!

  1. Üdvözlöm!
   A hazai biztosítók azonban csak a technológiai javítás idejére szoktak bérkocsit engedélyezni, ami ugye messze nem azonos a jármű ténylege „kiesésével”.
   Ebben az esetben a kártérítésből levonnak ~20% „guruló költséget”.
   Másik megoldás lehet, ha ismeretség körben x Ft/nap összegért szabályos szerződéssel kölcsönvesz egy gépjárművet, és ezt a szerződést nyújtja be kárigényként.
   A gépkocsi bérlethez mindkét esetben kérje a károkozó biztosítójának előzetes hozzájárulását!

 87. Üdv!
  Egy hete törték totálkárra az autómat, beismerte a károkozó. Szerdán bent volt a biztosítónál az összes papír, viszont még mindig nem hívott a kárszakértő.
  A kislányom értelmileg sérült, elég messze van az iskola, ahova jár, biciklizni nem tud. Nélkülözhetetlen az autó számunkra. Tudok így erre hivatkozv autot bérelni?

  1. Üdvözlöm!
   A biztosítók többségében külső megbízott szakértőkkel dolgoznak, álltalában a bejelentéstől számítva 3-5 nap elteltével szemle egyeztetés céljából hívják a károsultat. Írjon e-mailt, hívja a biztosítót telefonon, sürgesse… Bérkocsi igényét indoklással mielőbb adja be írásban.
   Bérkocsi: Többségében engedélyezik. Irodánk véleménye szerint indoklás nélkül automatikusan járna, hiszen a károkozó megfosztotta az autó használati lehetőségétől, a biztosítónak pedig az eredeti állapotot kellene mielőbb visszaállítani.
   Ha a biztosító totálkárra veszi a kocsit, amikor megvásárolja helyette a másikat, kérje az átírási költségek megtérítését! (eredetvizsga, okmányköltségek 2×6.000.-, átírási illeték bizonylatait csatolva)

 88. Tiszteletem !
  Érdeklődni szeretnék. Vétlen sofőrként !
  Volt egy cserben hagyásos balesetem ,ami gazdasagi total kár lett ! Volt képem a cserben hagyóról stb….
  A biztosító ki is számolta mi mennyi lenne ,de nem fizet amig nincs határozat! Jelen esetben nekem meg kell várnom amig az ügy lefolyik ?
  Vagy van megoldas arra hogy meg kapjam a kártérítést ?

  1. Üdvözlöm!
   Amennyiben a cserbenhagyó rendszáma ismert, a kárbejelentést meg lehet tenni. A biztosító a szemlét is el tudja végezni, ezzel gyorsítható a folyamt. Károkozói elismerő nyilatkozat hiányában a jogerős határozattal tudja igazolni a károkozó személyét, ezért meg kell várni a határozatot, akkor fizet a biztosító. Amennyiben rendelkezik casco biztosítással annak terhére előzetesen lehet rendezni a kárt.

 89. Tiszteletem!
  Kérném szíves válaszát a következő eset kapcsán. Személygépkocsival közlekedtem a reggeli órákban, nem vettem észre a kerékpátúton haladó személyt, és mivel kereszteződésben álltam amit keresztül szel a kerékpár út fellöktem a kerékpárost aki munkába igyekezett. Kezét megütötte úti baleseti táppénzt kap 12 napra . Rendőrség nem helyszínelt, mert nem kértük. Fizeti-e ebben az esetben a balesetet szenvedett kárát a kötelező biztosító?

  1. Kedves Kaizer János!
   Igen, az Ön kötelező biztosítója kifizeti a kerékpárosnak okozott kárt. Önnek mint károkozónak saját kgfb biztosítójának 5 munkanapon belül be kell jelentenie a károkozást, a károsultnak erre 30 naptári napja van. A károsultnak össze kell állítania a kárigényt, ruházat, kerékpár stb kára. Gyógykezelés, rehabilitáció, stb. Többletköltségek, elmaradt jövedelem, sérelemdíj igény, stb. Ebben irodánk szükség esetén a károsultnak tud segíteni. Megkeresését köszönjük!

 90. egy dolgot sehol nem írnak le .
  a szerelőt ki fizeti ?
  a másik fél biztosítója vagy én ?
  és nemrég másik fél hibájából ősze tőrt az autóm .
  a teljes felelősséget rendőri jelenlétnél fel vállalta .
  a biztosítótól megjött a kár jegyzőkönyve mely a látható meg hibásodásokat
  tartalmazza, pl futómű sérülése mekkora mennyire kérdéses ehhez a szerelőkel de a jegyzőkönyvben ez nincs is benne..ezt utólag is ki lehet a biztosítónak számlázni ?

  1. Tisztelt Szegedi Róbert!
   A károkozó KGFB biztosítója az okozott kárt téríti meg, melynek része – számos jogcímen túl – a javítási költség is. „Utólag csak akkor lehet kiszámlázni”, ha a javítás során a szerelő / szerviz (vagy Ön)jelezte a biztosítónak , hogy olyan sérüléseket is talált, melyeket a kárfelvételi jkv nem tartalmaz. Ekkor a biztosító pótszemlét végez, majd ezt követően lehet folytatni a javítást. A biztosító ezt követően fizeti ki a kárt.

 91. Tisztelt cím!

  A járművem a műszaki vizsgáztatás során megsérült. A vizsgabázis vagyonbiztosítási terhére megindult az biztosítási ügy. A javító szerviz által kiállított számla és a biztosító által kifizetett kárösszeg különbözetét kérhetem-e a vizsgabázistól?

  1. Kedves Szilárd!
   A részletek ismerete nélkül pontos tanácsot és választ nem tudok adni.
   A különbözeti összeget kérheti a javítótól, ha azt pl. önrészesedés címén vonta le (nem fizette ki) a biztosító.
   Ha avulás címén vontak le a kifizettet összegből az már nehezebb ügy. Milyen alkatrészeket avultattak és milyen mértékben, ez szakértői kérdés. Egyes alkatrészek avultatása pl. futómű, akár jogos is lehet, más pedig nem biztos…
   Ha bővebb információra / válaszra van szüksége keressen a kapcsolat oldalon e-mailben (visszahívom), vagy telefonon.
   Megkeresését köszönjük!

 92. Önhibámon kívül egy baleset során megsérült a hátsó vészhárító és ajtó az autónkon.
  A kárfelvétel után a biztosító csak a vészhárító javítását ajánlotta fel 50% avulással, amit megreklamáltam és a következő választ kaptam a biztosítótól:
  „A vészhárító avulásától a gépjármű kora miatt nem tudunk eltekinteni. A hatályos jogszabály előírása szerint a baleset előtti állapotra történő visszaállítást kell térítenie a biztosítónak, mely szerint egy ugyanolyan 13 éves használt alkatrészre jogosult a károsult, mint ami a gépjárművön a káresemény előtt volt.
  Mivel a számítás az új alkatrészek árából indul ki, szükséges azok csökkentése az avulás mértéke alapján a használt alkatrész árak szintjére.”
  Hogyan kifogásolhatom ezt a bizotsítónál?

  A javítás során vagy vállalja az új és használt alkatrészár közti különbözet megfizetését (ez az avulás) vagy egy sérülés mentes, használt alkatrész felhasználásával javíttatja meg a járművet és ebben az esetben nem kell alkatrész ár különbözetet fizetnie.

  Lehetőség van természetesen után gyártott alkatrészt beépítésére is. Amennyiben az ára nem magasabb a gyári alkatrész új árának 50 %-nál, szintén nem kerül avulás összeg levonásra.

  1. Üdvözlöm!
   Irodánk az avulás ilyen módon történő alkalmazásával nem ért egyet, véleményünk szerint indokolatlan és túlzó. A ptk. valóban az eredeti állapot helyreállítására kötelezi a károkozót / biztosítót, erre hivatkozva avultat, hogy a 13 éves alkatrésznél drágább az új, a ptk tiltja a káron szerzést. Azonban… az új alkatrész beépítésével autója nem lett értékesebb, műszaki állapota nem lett jobb, nem minősül felújításnak. Sőt! Autója értéke csökkent, mert már nem egy sértetlen, hanem egy sérült de megjavított autó. Ha értékcsökkenést kívánna érvényesíteni arra meg azt mondják a biztosítók „13 éves autóra már nem jár”… Pedig egy makulátlan állapotú autó sérülése esetén is van valós értékvesztés! Semmi sem szabályozza a kárrendezés, „…így szoktuk…” mondják a biztosítók.
   Utólag (a javítás után) sajnos már nem tudunk segítséget nyújtani. További információt a linkre kattintva olvashat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatvédelmi szabályzatának feltételei szerint kezelheti.

Írd be a hiányzó számot! *