Panaszkezelési szabályzat

A BÜSZI Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 215/B. § rendelkezéseinek eleget téve az alábbi Panaszkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint fogadja és kezeli a hozzá beérkező panaszokat.

A panasz bejelentésének módjai:

Szóbeli panasz:

 • személyesen
  8000 Székesfehérvár Várkörút 34. fszt. 3. Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés után (home officeban dolgozunk)
 • telefonon (üzenetrögzítő, home officeban dolgozunk)
  22/314-087, 22/507-392

Írásbeli panasz:

 • személyesen vagy más által átadott irat útján postai úton
  8000 Székesfehérvár Várkörút 34. fszt. 3.
 • elektronikus levélben: panasz [kukac] buszi [pont] hu

A panasz kivizsgálása:
A BÜSZI Kft. a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel.
A BÜSZI Kft. a panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli.

Szóbeli panasz:
A BÜSZI Kft. a szóbeli, ideértve a személyesen és telefonon tett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Telefonon közölt panasz esetén a BÜSZI Kft. biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a BÜSZI Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A BÜSZI Kft. a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek megküldi. Ebben az esetben a BÜSZI Kft. a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a közlést követő 30 napon belül küldi meg.

Írásbeli panasz:
A BÜSZI Kft. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek.

Egyéb fórum:
Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a BÜSZI Kft. válaszával – annak jellege szerint – az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

 • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (levelezési címe: 1535 Budapest BKKP Pf.:777)

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:

 • Pénzügyi Békéltető Testület (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.)
 • Székesfehérvári Járásbíróság, 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

A panasz nyilvántartása:

A BÜSZI Kft. a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
 • a panasz benyújtásának időpontját,
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
 • a panasz megválaszolásának időpontját.

A BÜSZI Kft. a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg. A BÜSZI Kft. panaszfelelőst jelöl ki, akinek feladata a panaszkezelési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásának biztosítása.

utolsó módosítás 2021. november 12.