Kárrendezési fogalomtár

Abszolút önrészesedés

Abszolút önrészesedés: Levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a…

Adózás és biztosítás

Adózás és biztosítás: a biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.) Részletes információkat a…

Ajánlat

Ajánlat: a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet…

Alkusz

Alkusz: (bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási…

All risks biztosítás

Az all risks biztosítás „minden kockázatra” kiterjedő biztosítási szerződés. A biztosítási feltételek nem a biztosítási eseményeket sorolja fel tételesen, hanem a kizárásokat tartalmazza. A biztosító…

Alulbiztosítás

Az „alulbiztosítás” azt jelenti, hogy a biztosított vagyontárgy, felelősség vagy életbiztosítás összegét alacsonyan határozták meg a tényleges károk vagy veszteségek fedezéséhez képest. Ez azt eredményezheti,…

Átlagkár

Átlagkár: üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett biztosítási események hányadosa.

AUDATEX

AUDATEX: Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére. Audatex javítási kalkuláció készítés igazságügyi gépjármű műszaki szakértő által.

Avultatás

Avultatás: a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése. Mértékét százalékban határozzák meg. Ha pl. egy gépkocsi –…

Baleset

Baleset: a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső ok, amely vagyoni károsodást, személyi sérülést, betegséget, munkaképtelenséget, rokkantságot vagy halált okoz.

Baleset-biztosítás

Baleset-biztosítás: olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Baleseti kártérítési járadék

Baleseti kártérítési járadék: rendszeresen (általában havonként) esedékessé váló szolgáltatás, amelyet a járadékra jogosító körülmények fennállásáig, vagy élethossziglan folyósítanak. A biztosító által folyósított járadék lehet járadékopción…

Bizalmi orvos

Bizalmi orvos: a biztosító által megbízott szakértő orvos, aki közreműködik az élet-, nyugdíj- vagy baleset-biztosítási kockázatok elbírálásában. Titoktartási kötelezettség terheli, ez alól csak a biztosított,…

Biztosítási csalás

Biztosítási csalás: célzatos bűncselekmény, amelynek során a biztosítót tévedésbe ejtik, vagy tévedésben tartják, és ezzel kárt okoznak. (Btk. 318. §) büntetése: két évtől nyolc évig…

Biztosítási díj

Biztosítási díj: a biztosító kockázatviselésének ellenértéke. Összegét és esedékességét a szerződés rögzíti. Ha az esedékességtől számított 30 nap elteltével (respiro) a díjat nem fizetik meg,…

Biztosítási érdek

Biztosítási érdek: vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik – pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta…

Biztosítási esemény

Biztosítási esemény: a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatás jár. Meghatározásának egyik eszköze a kizárás. Biztosítási esemény lehet valamilyen károsító esemény…

Biztosítási időszak

Biztosítási időszak: a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltérő időtartam (általában rövidebb) is. A szerződés felmondásánál…

Biztosítási kötvény

Biztosítási kötvény: az ajánlat elfogadását, és a szerződés létrejöttét igazoló okirat. (A szerződés megkötését igazoló vény!) Nem minősül értékpapírnak, és elvesztés vagy megsemmisülés esetén másolattal…

Biztosítási összeg

Biztosítási összeg: a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa. (alulbiztosítás, túlbiztosítás)

Biztosítási szaktanácsadó

Biztosítási szaktanácsadó: Engedéllyel rendelkező biztosítási szakértő, aki meghívás alapján, díj ellenében nyújt a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot, biztosításközvetítőként azonban nem járhat el. A biztosítási szaktanácsadói…

Biztosítási szerződési feltételek

Biztosítási szerződési feltételek: törvény által szabályozott, minimális tartalmi kellékek, amelyeket minden biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell.

Biztosítási tevékenység

Biztosítási tevékenység: szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel…

Biztosítási titok

Biztosítási titok: minden olyan adat, információ és tény, amely a biztosító, az alkusz, vagy a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására és biztosítási…

Biztosítási törvény

Biztosítási törvény: 2014.évi LXXXVIII -as törvény a biztosítási tevékenységről a Magyarországon székhellyel rendelkező biztosítók és viszontbiztosítók tevékenységét szabályozza.

Biztosításközvetítő

Biztosításközvetítő: a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy; tevékenysége a biztosítási szerződés létrehozásában és fenntartásában való közreműködés. Munkájáért jutalékot kap. Pozícióját…

Biztosító

Biztosító: biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.

Biztosító egyesület

Biztosító egyesület: önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt – tagsági díj ellenében – biztosítási szolgáltatásokat.

Biztosító részvénytársaság

Biztosító részvénytársaság: részvénytársasági gazdasági formában működő biztosító. Csak névre szóló részvényt bocsát ki.

Biztosított

a biztosítási szerzodés fontos alanya. Az o életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig o (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerzodo fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerzodovel.

Bonus – Malus – Károkozói pótdíj

Bonus: díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).
Malus: károkozói pótdíj. A legmagasabb díjat M4 malus osztályban kell fizetni, mely a B10 (legolcsóbb) kötelező biztosítási díj többszöröse is lehet.

Casco

jármutestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetoleg rongálásra is. Az autocasco a legismertebb, de van hajócasco, légijármu-casco… stb. is.

Cselekvőképesség

jogképességnél szukebb fogalom. Azt jelenti, hogy a cselekvoképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alanyává: maga vállalhat kötelezettséget, illetoleg jogosultságokat. Gyakorlatilag szerzodéskötési képességet jelent. A természetes személy – foszabályként – 18 éves korától rendelkezik korlátlan cselekvoképességgel. Lásd még: cselekvoképtelenség, korlátozott cselekvoképtelenség.

Cselekvőképtelenség

a cselekvoképesség hiánya. A cselekvoképtelen személy nem köthet szerzodéseket, nevében törvényes képviselje jár el. Cselekvoképtelen az a kiskorú, aki 12. életévét még nem töltötte be, vagy akit a bíróság – életkorától függetlenül – cselekvoképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Lásd még: korlátozott cselekvoképtelenség.

Díjfizetés

a biztosítási díj szerzodésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási idoszak egészére, egy összegben és elore esedékes, de a szerzodések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetové. A díjfizetés elmulasztása a szerzodés megszunését eredményezi.

Díjhalasztás

az esedékes díj késobbi idopontban történo megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Egyezség

polgári jogi szerzodés, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy a jogosult az egyezségben rögzített összeget követelésének végleges kielégítéseként elfogadja, s további igényeirol lemond.

Elmaradt haszon

Elmaradt haszon: az az érték, amennyivel a károsult vagyona gyarapodott volna, akkor ha a károsító magatartás (káresemény) nem következett volna be. A károsult csak olyan…

Érdekmúlás

jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerzodésben. Ha a (biztosítási érdek) megszunik, a biztosítási szerzodés is automatikusan megszunik.

Értékcsökkenés

a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkento tényezo (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

EUROTAX

EUROTAX: használtautó értékelő program, mely országos piacmegfigyelésen és az adatok napi rendszerezésén alapuló adatbázist tartalmaz havi frissítéssel.

Évfordulóig esedékes díj

Az évfordulóig esedékes díjat egy totálkár esetén a biztosító a kártérítési összegből levonja, mivel a határozatlan idejű önkéntes biztosítások esetén a díj előre egy összegben…

Felelősségbiztosítás

ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet. A felelosségbiztosítás a kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót, a szerzodésben meghatározott esetekben.

Függőkár

olyan biztosítási eseménybol származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Gyorsított kárrendezés

számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult – egyezséggel – követelése kielégítéseként elfogadja.

Hitelfedezeti biztosítás

a hitelintézet vagy a hitelezo által – a tartozás biztosítékául – követelt biztosítási szerzodés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerzodéskötéskor a hitelezore engedményezi.

Indexálás

a szerzodésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerzodés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy a hivatalos mutatóktól (pl. KSH) függ.

Integrál önrészesedés

Integrál (relatív) önrészesedés: a bagatell (alacsony) károk kiszűrésének módszere a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem…

Írásbeliség

a biztosítási szerzodések jogának egyik legfontosabb eleme. A biztosítási szerzodéssel kapcsolatos jognyilatkozatok csak írásban érvényesek!

Ismeretlen üzembentartó

ha a kárt gépjármu okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjármuben, az útban, az út tartozékaiban, közmuvekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Ittasság

a jogi és szerződési gyakorlatban a 0,8 ezrelékes véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság. A biztosítási szerződésekben általában mentesülési ok.

Jármű önkényes elvétele

buncselekmény (Btk. 327. §), amelyet az követ el, aki idegen jármuvet mástól úgy vesz el, hogy közben nem vezérli tulajdonszerzési szándék, csak pl. az idoleges jogtalan használat. Ha a cselekmény tulajdonszerzési célzattal is párosul, akkor a minosítés: lopás (Btk. 316. §).

Jogalap-elbírálás

döntési folyamat, amelynek során a biztosító arról nyilatkozik, hogy a bejelentett káreset a szerzodés szerint biztosítási eseménynek minosül-e, illetoleg nem áll-e fenn mentesülés. A jogalap-elbírálás során dönt a biztosító az esetleges kármegosztás alkalmazásáról is.

Jogvédelmi biztosítás

a szerzodés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, bünteto-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Jövedelempótló járadék

a károkozó vagy a felelosség-biztosítója által folyósított járadék, amely a károkozás miatt kiesett jövedelem pótlásával igyekszik helyreállítani az eredeti állapotot. Az ilyen járadék is jövedelem, ezért a személyi jövedelemadó számításánál figyelembe kell venni.

Kárbejelentés

a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerzodés tartalmazza azt a határidot, amelyen belül a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határido elmulasztása egyébként nem jogveszto.

Kárenyhítés

a már bekövetkezett kár biztosítási esemény károsító hatásait csökkento magatartás. Ellentétben a kármegelozéssel ez a kötelezettség szerzodési kikötés nélkül is terheli a károsultat!

Kárgyakoriság

mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott idoszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Kárhányad

a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerzodéstípusonként, ágazatonként mérik.

Kárkori érték

a biztosított vagyontárgy értéke a biztosítási esemény bekövetkezésekor

Kármegelőzés

olyan magatartás, amely a károk biztosítási események bekövetkezésének megakadályozására irányul. A kármegelozési teendok a biztosítottat csak akkor terhelik, ha ezt a szerzodésben kikötötték. Pl. a vagyonvédelmi berendezések alkalmazása a betöréskárok megelozésére. (kárenyhítés)

Kármegosztás

a károkozásért való felelosség százalékos megosztása a károkozásban részt vevok között. Ha például a bekövetkezett ütközésért „A”-t 70%-ban, „B”-t pedig 30%-ban terheli a felelosség, akkor „A” (illetoleg felelosségbiztosítója) „B” kárának 70%-át, míg a „B” részes „A” kárának 30%-át köteles megtéríteni. A közrehatási százalékok összege természetesen nem haladhatja meg a 100-at.

Káronszerzés tilalma

a károsultat a károkozó olyan helyzetbe köteles hozni, mintha a károkozás meg sem történt volna. A károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ha egy 70%-os muszaki állapotú gépkocsi totálkára esetén a károsult egy új (100%-os) autó értékét kapná, elonyösebb helyzetbe kerülne, mint a károkozás elott. A káronszerzés tilos. A 30%-os különbözetet a károsultnak kell viselnie. (avultatás)

Kártalanítási Számla

a MABISZ által kezelt alap a garancia alap. Ebbol térítik meg a biztosítással nem rendelkezo, gépjármu üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsosorban személyi sérüléses károkat is.

Kedvezményezett

az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerzodésben megnevezett személy.

Kizárás

a biztosítási esemény meghatározásának módszere. Egyes kockázatokat a szerzodés kizár a biztosítási fedezetbol, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy versenyre felkészülés során következett be. A verseny közben bekövetkezett törés nem biztosítási esemény! (mentesülés)

Kockázat

a károkozó véletlen események bekövetkezésének lehetosége. A kockázatot káresélynek is nevezzük.

Kockázat-elbírálás

elemzési, értékelési folyamat, amelynek során a biztosító arról dönt, hogy az (ajánlat)-ban rögzített kockázatot elvállalja-e, illetoleg milyen biztosítási díjért vállalja.

Kogencia

Kogencia: feltétlen érvényesülést kívánó szabály, amelytől nem lehet eltérni. A biztosítási szerződés vonatkozásában azt jelenti, hogy a felek a szerződésükben a Ptk. biztosításra vonatkozó szabályaitól…

Kötelező biztosítás

a biztosítási szerzodés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerzodés megkötését kötelezové teheti. Legismertebb formája a kötelezo gépjármu felelosség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás KGFB

Magyarországon gépjármu – és segédmotoros kerékpár – csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelosségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik – ilyen üzletággal foglalkozó – biztosítónál megkötheto. A szerzodés megkötését a hatóságok – közülük a rendorség – is ellenorzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtol számított 30. napon a szerzodés automatikusan megszunik (respiro). Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz)

Közlési kötelezettség

a biztosított a szerzodéskötéskor, a kockázatvállalás szempontjából lényeges, valamennyi körülményt köteles közölni a biztosítóval. Ezt a biztosító általában kérdoívekkel, adatlapokkal segíti. Ha a biztosított ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan tényeket közöl, a biztosító mentesülésre hivatkozhat. (változásjelentési kötelezettség)

Közös kár

a hajózásban használatos fogalom. Olyan kár, amely a kapitány utasítására a hajónak vagy a rakománynak közös veszélytol való megmentése, illetoleg a kár enyhítése érdekében keletkezett. Ezeket a károkat az érintettek közösen, arányosan viselik.

Közvetlen perlés

felelosségbiztosítás esetén a biztosító közvetlenül a károsultnak teljesít. Ha azonban perre kerül sor, a károsultnak a károkozó ellen kell pert indítania. Egyetlen kivétel: a gépjármuvek üzembentartóinak felelosségbiztosításából származó követelése esetén a biztosító közvetlenül is perelheto.

MABISZ – kárbejelentés, lekérdezés

MABISZ – kárrendezési megbízott általi kárrendezés, vagy független kárrendező iroda? Külföldi baleset kárrendezése! Ön választ! Magasabb kártérítést kaphat!

Malus

pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele – a biztosítási idoszakon belül – igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következo idoszak díjait növeli.

Manipuláció

a biztosítási szóhasználatban szakkezelést jelent, amelynek során a beérkezett ajánlatban jelzett kockázatokat a biztosító elbírálja, megállapítja a díjat, és kötvényt állít ki.

Maradékjogok

olyan, az életbiztosítási szerzodésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetoleg a szerzodésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszunése esetén is fennmaradnak. (visszavásárlás, díjmentesítés)

Maradványérték – roncsérték

a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékbol le kell vonni.

Mentesülés

Ha a biztosítási esemény bekövetkezett, a biztosító csak akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a biztosított vagy a szerzodo, illetoleg a közös háztartásban élo hozzátartozók szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. A súlyos gondatlanságot megvalósító tényállásokat a szerzodés rögzíti (pl. ittas vezetés). A mentesülési okot mindig a biztosítónak kell bizonyítania, arra a biztosított nem kötelezheto.

Munkáltatói felelősségbiztosítás

a biztosítási szerzodés alapján a biztosító – a munkáltató helyett – megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelosséggel tartozik.

Nem vagyoni kár

a károkozónak (felelosségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak pl. súlyos esztétikai sérülésekbol, az életvitel elnehezülésébol, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

Önrészesedés

a kár azon része, amelyet a szerzodés alapján a biztosított magára vállal. Minél nagyobb a vállalt önrészesedés, annál alacsonyabb lesz a biztosítás díja. Fajtái: az abszolút önrészesedés és az integrál önrészesedés.

Panaszügyintézés

a biztosító döntései ellen reklamációt lehet benyújtani az érintett biztosítóintézethez. Valamennyi társaság önálló panasz-ügyintézési apparátust muködtet. Az ügyfél-tájékoztató megjelöli a panaszfórumokat.

Premier risque

a francia kifejezés fordítása: elso kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerzodésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forint értéku ékszereit – határösszeg biztosítással – 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

Pro rata

alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg; mégpedig olyan mértékben, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

Reaktiválás

a díjnemfizetés miatt megszunt biztosítási szerzodések – eredeti tartalommal történo – újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetoség, ha a szerzodésben kifejezetten kikötötték!

Regressz

visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sot a biztosítottat elsobbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendo mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelosségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Respiro

a biztosítás díj esedékességétol számított idoszak, amely alatt a biztosító „várja” a díjat. Elmulasztása a szerzodés megszunését eredményezi. Tartama: általában 30 nap, de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem! (kogencia)

Részleges kár

a biztosított vagyontárgy olyan mértéku károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind muszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt. Ellentéte a totálkár.

Sérelemdíj

Sérelemdíj: a ma hatályos törvények szerint 2014-től a nem vagyoni kártérítést váltotta fel. A sérelemdíj fogalma A Polgári Törvénykönyv rendelkezik arról, hogy sérelemdíj kinek, milyen esetekben jár. Sérelemdíjat…

SilverDAT calculatePro

SilverDAT calculatePro: egy korszerű online gépjármű javítási kalkulációs rendszer. A kalkuláció az eredeti gyári alkatrész adatbázisra és a gyártók által kidolgozott normaidőkre épül. Gépjármű kárszakértők és igazságügyi műszaki…

Szakmai felelősségbiztosítás

olyan felelosségbiztosítási szerzodés, amely alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a szerzodésben nevesített szakma vagy hivatás (pl. orvos, gyógyszerész, könyvvizsgáló, bróker) folytatóját terhelik olyan károkozás kapcsán, ahol a felelosségük megállapítható.

Szerződés létrejötte

az ajánlat biztosító általi elfogadása. Errol a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerzodés automatikusan létrejön!

Szerződés megszűnése

jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerzodés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszunnek. A biztosítási szerzodés megszunhet: idoszakos biztosításoknál a tartam lejártával, a díjfizetés elmulasztásával, érdekmúlással, vagy felmondással.

Szerződésmódosítás

a szerzodo felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerzodés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad. (átdolgozás)

Szerződő

a biztosítás szerzodés kulcsszereploje. O kezdeményezi a szerzodéskötést (ajánlat), o jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. O köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Társadalombiztosítás

kötelezo biztosítási forma. Az államháztartás része, nyugdíj és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. A magánbiztosítástól elkülönült intézményrendszere van, forrásait zömében a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségeibol fedezik. Alapelve a szolidaritás, tényleges biztosítási jellemzokkel nem rendelkezik. Gyakorlatilag egy központi elosztórendszer.

Tartamengedmény

a több évre megkötött biztosítások szerzodoinek adott díjengedmény. Ido elotti megszunés esetén a biztosító az engedményeket jogosult visszakövetelni.

Területi hatály

földrajzilag, helyrajzilag vagy természetben meghatározott fogalom. A biztosítási szerzodésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett biztosítási eseményekre visel kockázatot. Például az autóbiztosításoknál a területi hatály: Európa, valamint Törökország kontinensen kívüli része.

Törlés

Törlés: a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele. (storno) A szerződés törlésről a biztosító u.n. törlésértesítőt küld.

Törlésértesítő

Törlésértesítő: a szerződéstörlés tényének írásban való közlése a szerződővel. A törlésértesítő kiküldését a jogszabály nem teszi kötelezővé a biztosító számára.

Totálkár

a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltunése, vagy olyan mértéku károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos. (maradványérték)

Túlbiztosítás

Túlbiztosítás: ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik –…

Ügyfél-tájékoztató

a biztosító egyértelmu, részletes és közértheto írásos információja, amely a biztosító fobb adatait és a megkötendo szerzodés jellemzoit tartalmazza.

Újérték-biztosítás

a túlbiztosítás a biztosítási szerzodésben tilos! A károsult nem kaphat több térítést, mint a vagyontárgy kárkori értéke. Ez alól kivétel: amikor a biztosítás valamely vagyon várható értékére szól (pl. a növények hozama) vagy a biztosító az új állapotba való beszerzés költségeit vállalja. Ilyenkor nincs avultatás. A lakás- és épületbiztosítások újértékre szólnak.

Üzemi baleset

a biztosítottat a foglakozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben ért baleset. Az üzemi balesetért a legtöbb esetben a munkáltató felelossége állapítható meg.

Vagyonbiztosítás

olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerzodésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

Változásbejelentési kötelezettség

a szerzodés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása késobb a biztosító mentesülését eredményezheti.

Várakozási idő

az életbiztosítási, betegségbiztosítási szerzodéseknél alkalmazott feltétel, amelynek alapján az egyes kockázatokat (halál, betegség) a biztosító csak egy késobbi idoponttól vállalja (pl. hat hónap).

Záradék

a típusszerzodéseket kiegészíto, kétoldalú megállapodás – a biztosítási szerzodés szerves része.

Zöldkártya

nemzetközi gépjármu-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelosségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelosségbiztosító – kérésre – állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti. (rendszámegyezmény) Vigyázat! Nem azonos a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló ún. Zöldkártyával!