Adatvédelmi Nyilatkozat

A BÜSZI Kft. a www.karrendezes.eu weboldalon keresztül káreseményekkel és kártérítési igényekkel kapcsolatos szakmai konzultációt biztosít. Válaszunkat kérjük tekintse iránymutatásnak, mivel a teljes kárügy ismerete nélkül a tanácsadás ezen formája nem alkalmas a kártérítési jogalap, összegszerűség megállapítására. Munkánk során a legnagyobb körültekintéssel járunk el, azonban az esetlegesen díjmentes szakmai véleményünkkel kapcsolatban semmilyen felelősséget, garanciát nem vállalunk. A tanácsadási tevékenység során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag tanácsadási, képviseleti célra használjuk fel. Fenntartjuk a jogot arra, hogy konzultációs igényét indoklás nélkül visszautasíthassuk. Ügyfeleinkkel jogilag felelősen akkor kerülünk kapcsolatba, amikor részünkre írásban megbízást ad. A BÜSZI Kft. számára kiemelt fontosságú a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. A BÜSZI Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. A honlap használatával és szolgáltatásaink igénybevételével Ön egyaránt hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat, továbbá a későbbiek során elektronikusan megküldött dokumentumokat szerződött ügyvédek, szakértők részére átadhassuk, akik ezt az információt biztosítási titokként kezelik. Ön hozzájárulását adja, hogy szerződött partnereink ügyének tartalmát megismerhessék, illetve az Ön ügyével kapcsolatban egymásnak elektronikus módon információkat adhassunk át, akik ezt az információt biztosítási titokként kezelik. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél jogos érdekét nem sérti mindaz az adat és és dokumentum, amit rendelkezésünkre bocsát. Az ennek megsértéséből eredő károkért a BÜSZI Kft. minden felelősséget kizár. Kérjük, erre legyen figyelemmel a részünkre átadott információk, dokumentumok esetén. Ön a képviseleti folyamat során bármikor kérheti, hogy portálunkon tárolt adatait nyilvántartásunkból töröljük. Amennyiben Ön a képviselettel bennünket megbízott, perben, vagy peren kívül jogi képviseletet kért adatainak törlése már nem lesz lehetséges, mivel a keletkezett dokumentumokat és adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően meg kell őriznünk.

A BÜSZI Kft. tevékenysége során hangsúlyt helyez arra is, hogy a közlekedésbiztonsági, kárrendezési információkat, ismereteket népszerűsítése. Ennek érdekében a honlapon szervezett „közlekedésbiztonsági, kárrendezési ismeretek Toto játék”-hoz kapcsolódó önkéntes regisztráció során a kitöltő nevét, lakcímét és e-mail címét rögzíti. A BÜSZI Kft. bármely, a teszt kitöltése és a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben a regisztráló eljuttatja adatait a BÜSZI Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a BÜSZI Kft. nyilvántartsa és kezelje. A regisztráció során eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére, az adatkezelésről rendelkező következő törvények értelmében: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.).

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatóiról automatikusan generálódó információkat gyűjtünk (mint a látogató IP-címe, domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogramja), azonban ezen adatokat kizárólag név nélküli statisztikai, analizálási szempontokból dolgozzuk fel, a trendek és az ügyfélmagatartások nyomon követése céljából.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatait – a törvényi előírásoknak megfelelően – harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

A jelen adatkezelési szabályzat kiterjed a karrendezes.eu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, KárRendezés.eu hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére.

Az adatok kezelését a BÜSZI Kft. (8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fszt. 3.), a továbbiakban adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a The Rocket Science Group (Mailchimp), 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, az ActiveCampaign, 222 South Riverside Plaza, Suite 810, Chicago, IL, USA, a továbbiakban adatfeldolgozó végzi.

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a KárRendezés.eu hírlevelének rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
  2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
  3. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

e-mail marketing: a weboldal üzemeltetője által végzett kereskedelmi célú tevékenység, melynek során a felhasználó hozzájárulásától függően az üzemeltetővel szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatai a hírlevél-szolgáltatás részévé válnak akképp, hogy a felhasználó személyes adatai az üzemeltető, mint adatkezelő kezelésében maradnak, azokat nem adja át a szerződő partnereknek, azok bevonása nélkül küldi ki a hírlevelet a felhasználó számára.

Adatkezelési alapelvek a BÜSZI Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy mely, az adatkezelővel szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatai válnak a hírlevél részévé.

A karrendezes.eu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelő megnevezése: BÜSZI Kft.

Az adatkezelés megnevezése: KárRendezés.eu hírlevél előfizetők listája

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének elsődleges célja a BÜSZI Kft. szolgáltatásainak igénybevétele (a hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, új írások megküldése e-mailen keresztül, stb.), másodlagosan pedig olyan kereskedelmi célú hírlevél szolgáltatatás nyújtása (e-mail marketing), melynek során az üzemeltető a vele szerződő harmadik személyek (szerződő partnerek) kereskedelmi célú ajánlatait elektronikus levél formájában megküldi a feliratkozott felhasználók részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

A tényleges adatkezelés helye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fszt. 3.

Az adatkezelés automatizáltsága: gépi

Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan bármikor megtehet.

Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: BÜSZI Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 07-09-013053

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószám: 13948100-2-07

Telefon: +36 30 737 50 55

Email: info@karrendezes.eu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104351/2016.

Amennyiben a Kapcsolat oldalon keresztül, vagy más egyéb módon személyes adatok továbbítására kerül sor tanácsadás céljából, úgy adatkezelő a fenti korlátozásokkal jogosult adatfeldolgozót igénybe venni a megfelelő tanácsadás céljából (pl. ügyvédet vagy szakértőt).

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon un. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére, ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt angolul az the About Cookies website honlapon találsz.

 Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu